Bondelia park

Bakgrunn og hensikt

Gjøvik kommune vedtok den 19. juli 2019 å legge forslag til reguleringsplan for Bondelia park (planID: 05020430) ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven § 12-11.

Planforslaget er utarbeidet av Heggelund & Koxvold arkitekter på vegne av forslagsstiller Bondelia AS.

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for utbygging med konsentrert småhusbebyggelse (ca. 60 boliger) med tilhørende parkering, veg, småbåthavn, gang- og sykkelveg, grønnstruktur og lekeområder, samt videreføring av Mjøspromenaden.

Merknadsfristen er 13. september 2019

Dersom du har merknader til planforslaget, sender du dette skriftlig til

postmottak@gjovik.kommune.no, eller pr. brev til

Gjøvik kommune, Sektor for samfunnsutvikling - arealplan, Postboks 630, 2810 GJØVIK

Merk uttalelsen med saksnr.: 18/3792.

Har du spørsmål til planarbeidet kan du sende disse til Anna Ekrem på e-post: anna.ekrem@gjovik.kommune.no.

Videre saksgang

Vi vil vurdere de merknadene som kommer inn som en del av behandlingen i utvalg for Samfunnsutvikling (politisk utvalg) når merknadsfristen er ute. Deretter blir plansaken sluttbehandlet i kommunestyret.


Plandokumenter

Vedtak

Planbeskrivelse

Plankart

Reguleringsbestemmelser

ROS-analyse

Planskjema (til overordna myndigheter)

Forhåndsuttalelser

Vurdering av forhåndsuttalelser

Vurdering av naturmangfold

Trafikkanalyse

VA-plan

VA-rapport

Miljøteknisk rapport

Illustrasjonsplan

Illustrasjonshefte

Geoteknisk grunnundersøkelse - rapport

Sist endret: 03.01.2019