Brusvehagen gang- og sykkelveg

Bakgrunn:

Gjøvik kommune vedtok den 23. mai 2019 å legge forslag til reguleringsplan for Brusvehagen gang og sykkelveg (planID: 05020429) ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven § 12-11.

Planforslaget er utarbeidet av Kontur as på vegne av forslagsstiller Gjøvik kommune, Bymiljø.

Hensikten med planarbeidet er å etablere ny gang- og sykkelveg og stadfeste bruken av natur- og friområder.
Arealene er avsatt til bolig, landbrukbruks-, natur- og friluftsformål, friområde og gang- og sykkelveg.

Før 2. gangs behandling skal det utføres en arkeologisk registrering. Planen ikke kan vedtas før forholdet til automatisk fredete kulturminner er avklart, jf. lov om kulturminner §§ 8 og 9.

Planarbeidet finansieres av Sykkelbyen Gjøvik og er en del av Samordnet areal- og transportplanlegging. Planområdet er vist på vedlagt plankart. 

Detaljreguleringen er vurdert til ikke å falle inn under kriteriene i forskrift om konsekvensutredninger. Planen faller ikke inn under KU-forskriftens § 2, «planer som alltid skal behandles etter forskriften», eller § 3, «planer som skal vurderes nærmere» og vedlegg III.

Kontaktinformasjon:

Ta kontakt med Kontur AS v/ Morten Løkken dersom du har noen spørsmål knyttet til planarbeidet.
Telefon: 94193056
E-post: morten.lokken@kontur.as

Frist for innspill:

Frist for innspill til planarbeidet er 11.10.2019. Innspill kan sendes til morten.lokken@kontur.as eller Kontur AS, Strandgata 13 c, 2815 Gjøvik.

Plandokumenter:

Brusvehagen GS Veg Plan

Brusvehagen Veg Profil

Brusvehagen GS Analyserapport

Brusvehagen GS Planbeskrivelse

Brusvehagen GS Planbestemmelser

Brusvehagen GS Plankart

Brusvehagen GS Tverrprofil

Brusvehagen GS SOSI Plankart

Brusvehagen GS Saksprotokoll

Brusvehagen GS Uttalelse Nabo