Brusvehagen gang- og sykkelveg

Bakgrunn:

Det er varslet oppstart av arbeid med detaljregulering for ny gang- og sykkelveg mellom Brusvehagen og Mathias Topps veg i Gjøvik. Planarbeidet er varslet i henhold til Plan- og bygningsloven §12-8.

Kontur er plankonsulent og utfører oppdraget på vegne av Gjøvik kommune, Bymiljø.

Hensikten med planarbeidet er å etablere ny gang- og sykkelveg og stadfeste bruken av natur- og friområder.
Arealene er avsatt til bolig, landbrukbruks-, natur- og friluftsformål, friområde og gang- og sykkelveg.

Planarbeidet finansieres av Sykkelbyen Gjøvik og er en del av Samordnet areal- og transportplanlegging. 

Planområdet er vist på vedlagt plankart. 

Detaljreguleringen er vurdert til ikke å falle inn under kriteriene i forskrift om konsekvensutredninger. Planen faller ikke inn under KU-forskriftens § 2, «planer som alltid skal behandles etter forskriften», eller § 3, «planer som skal vurderes nærmere» og vedlegg III.

Kontaktinformasjon:

Ta kontakt med Kontur AS v/ Morten Løkken dersom du har noen spørsmål knyttet til planarbeidet.
Telefon: 94193056
E-post: morten.lokken@kontur.as

 

Frist for innspill:

Frist for innspill til planarbeidet er 3.12.2018. Innspill kan sendes til morten.lokken@kontur.as eller Kontur AS, Strandgata 13 c, 2815 Gjøvik.

Plandokumenter:

Kart med planområde
Referat fra oppstartsmøte