Campus Gjøvik

Informasjon om planvedtaket

Kommunestyret vedtok den 1. november 2018 endring av områderegulering for Campus Gjøvik, jf. Plan- og bygningsloven §§12-12 og 12-14.

Om planen

Planområdet ligger sør for Gjøvik sentrum på et platå sør for elvefaret til Hunnselva. Det dekker et areal på ca. 248 daa, hvor Alfarvegen grenser til planen i sør. Planforslaget er fremmet av Gjøvik kommune. Hovedformålet med endringen av reguleringsplanen er å legge til rette for ny løsning for Berghusvegen og Teknologivegen som går igjennom området, slik at fremkommelighet for kollektivtrafikk forbedres. Ny løsning skal også være med på å gjøre fremkommeligheten for gående og syklende mer attraktiv, enkel og trafikksikker. Videre legger planen til rette for økt utnyttelse på deler av planområdet. For mer informasjon, se plandokumentene.

Informasjon om klagerett og innløsning/erstatning

Eventuell klage på vedtaket må du sende skriftlig og innen 12. desember 2018 til postmottak@gjovik.kommune.no eller per brev til

Gjøvik kommune
Sektor for samfunnsutvikling - arealplan
postboks 630
2810 Gjøvik.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning, må du sende innen 3 år fra denne kunngjøringen, jf. Plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3.

Plandokumenter

Saksframlegg og vedtak i kommunestyret 1. november 2018 (sak 104/2018)

Plankart

Planbestemmelser

Planbeskrivelse

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Skyggeanalyse for torget

Tegningshefte Teknologivegen og Berghusvegen