Dalborgmarka miljøpark

Bakgrunn

Kommunestyret i Gjøvik vedtok den 14. juni 2018 (sak 71/2018) detaljregulering for Dalborgmarka miljøpark og oppheving av eldre planer, jf. plan- og bygningsloven §§ 12-10, 12-12 og 12-14.

Planområdet ligger hovedsakelig på østsiden av riksveg 4 på strekningen fra Mattisrudsvingen i nord til sørenden av dagens miljøpark. Hensikten med planen er å samle Horisont Milløpark sine eiendommer i Dalborgmarka inn under én reguleringsplan. Planen omfatter store arealer avsatt til renovasjonsanlegg, inkludert bygninger og internveger knyttet til virksomheten. En sving på atkomstvegen til anlegget er rettet ut. 

Den nye planen erstatter reguleringsplanene for Dalborgmarka avfallsplass, mm (vedtatt 2.5.1991), Dalborgmarka miljøpark (vedtatt 27.11.2014) og deler av reguleringsplanene for Nygard Industriområde (vedtatt 2.5.1991) og Rv.4 Reinsvoll – Hunndalen innenfor Gjøvik kommune (vedtatt 29.4.1998).

Informasjon om klagefrist og innløsning/erstatning

Eventuell klage på vedtaket må du sende skriftlig og innen 20. juli 2018 til postmottak@gjovik.kommune.no eller Gjøvik kommune, samfunnsutvikling - arealplan, postboks 630, 2810 Gjøvik.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter plan- og bygningsloven §§15-2 og 15-3 må du fremme innen 3 år etter denne kunngjøringen.

Plandokumenter

Vedtak og saksframlegg i kommunestyret 14. juni 2018

Plankart

Planbestemmelser

Planbeskrivelse

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Vurderinger etter naturmangfoldloven

Høringsuttalelser ved offentlig ettersyn

Tillatelse til mottak, håndtering og deponering av avfall

Planskjema