Del av Bondelia

Bakgrunn

Det er varslet oppstart av arbeid med detaljregulering for Del av Bondelia i medhold av plan- og bygningsloven §12-1, 12-3, 12-8 og 12-14. Det er samtidig varslet å oppheve deler av den gamle reguleringsplanen for Bondelia (plan-ID 05020214). Planarbeidet blir utført av ANKR rådgivning AS på vegne av Bondelia Utvikling AS.

Formålet med planarbeidet

Hensikten med planarbeidet er å fortette området med boliger i form av blokkbebyggelse og konsentrert småhusbebyggelse. Forslagsstiller vil vurdere å etablere fellesskapsløsninger som Connected Living, men dette blir det tatt stilling til som en del av planarbeidet. Det eksisterende husmorskolebygget blir revet, mens rektorboligen og stabburet vurderes inkludert i det nye boligområdet. 

Frist for innspill er 20. november 2018

Dersom du har innspill til planarbeidet, må du sende dette skriftlig innen 20. november 2018 til:

ANKR rådgivning AS
Storgata 10
2815 Gjøvik

E-post:
post@ankr.no

Telefon ved spørsmål: 61 42 00 22

Plandokumenter

Oversiktskart
Planavgrensing-kart
Gjeldende regulering
Utsnitt av kommuneplanens arealdel
Oppstartsvarsel
Planskjema
Oppstartsmøtereferat

Sist endret: 30.10.2018