Del av Hunndalen sentrum

BAKGRUNN

I medhold av plan og bygningsloven §§ 12-8 og 12-14 er det varslet oppstart av detaljregulering for Del av Hunndalen sentrum og oppheve deler av de gamle reguleringsplanene Riksveg 4 i Hunndalen og Nyvegen 7 m.m. Hensikten med den nye planen er å legge til rette for å

  • bygge forretning med maks. 3.000m2 bruksareal nord for Raufossvegen
  • bygge nytt kombintert bygg for næring og boliger i inntil fire etasjer syd for Raufossvegen der første etasje skal være forbeholdt varehandel/servering
  • reetablere Evenrudparken til sørsiden av Raufossvegen

Det er også varset oppstart om forhandlinger av utbyggingsavtale, jf. plan- og bygningsloven kap. 17. Aktuelle temaer er parkareal, offentlige trafikkområder, lekearealer.

INNSPILL

Innspill og merknader til planarbeidet og utbyggingsavtale kan du sende til Anderssen + Fremming på e-post sa@af-ark.no eller pr. post til Anderssen + Fremming v/ Steinar Anderssen, P.b. 556, 2304 Hamar.

Eventuelle spørsmål kan du rette til Steinar Anderssen på telefon 957 51 425 eller Andreas Corneliussen på telefon 962 29 102.

Frist for innspill er 15. august 2017.

VIDERE SAKSGANG

Alle innspillene vil bli kommentert, og sendt til Gjøvik kommune sammen med et planforslaget for behandling i Utvalg for Samfunnsutvikling. Etter førstegangs behandling i kommunen, blir planen lagt ut til offentlig ettersyn. Dere vil da få anledning til å komme med innspill og merknader til planen før videre politisk behandling.

FORSLAGSSTILLER OG ANSVARLIG PLANKONSULENT

Forslagsstiller er: Skarpsno AS, Kirkegata 55, Lillehammer.

Prosjekterende arkitekt og plankonsulent er: Anderssen + Fremming AS v/ Steinar Anderssen. Planarbeidet blir utføret i samarbeid med Planmaker v/ Andreas Corneliussen.

PLANDOKUMENTER

Oppstartsvarsel

Planavgrensning

Sist endret: 06.07.2017