Del av kvartal 13 - Studenten

Bakgrunn:

Det er varslet oppstart av arbeid med detaljregulering for del av kvartal 13 - Studenten, i henhold til plan- og bygningslovens § 12-8. Planarbeidet utføres av Feste Kapp AS på vegne av Studenten Gjøvik AS.

Planområdet omfatter eiendommene gnr./bnr. 67/ 959, 1263, 1264 og 1461 samt deler av tilstøtende vegareal i Hunnsvegen, Marcus Thranes gate, og Kringens gate. Området fremkommer av kartutsnitt under plandokumenter.

Planområdet er tidligere regulert gjennom reguleringsplanene for «Kvartal Gjøvik brannstasjon og tidl. Oppland luefabrikk mm.», vedtatt 12.12.2002, samt «Fv. 172 Hans Mustads gate – Marcus Thranes gate», vedtatt 26.11.2015. Denne planen vil delvis erstatte disse planene. Endringene medfører følgende:
  • Området omreguleres fra kombinert brannstasjon /bolig / kontor, til boligblokk
  • Regulert, men ikke realisert busskur langs Marcus Thranes gate flyttes. Nåværende plassering er ikke gjennomførbar på grunn av konflikt mot aksen fra Ibsens gate og inn i planområdet. Denne er videreført som gjennomgang i byggetrinn 1 på planområdet. Det ønskes dialog med Statens vegvesen og Opplandstrafikk gjennom planprosessen for å avklare alternativ plassering av busskur/venteplass.
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for en videre utvikling av den gamle brannstasjonstomta med mindre leiligheter / hybler. Transformasjonen av gamle Gjøvik brannstasjon er som kjent allerede godt i gang, der byggetrinn 1 som innebærer bygging av 80 hybler, nærmer seg ferdigstillelse. I forkant av dette byggeprosjektet ble det gitt en dispensasjon, forutsatt at det blir laget en reguleringsplan for hele prosjektområdet før området kan utvikles videre. I og med at byggetrinn 1 nå er nærmer seg ferdigstillelse, er det behov for å starte reguleringsprosessen.
Byggetrinn 2 vil anslagsvis gi rom for ca. 50 nye boenheter, fordelt på 3 etasjer. Foreløpige planer legger opp til ca. 40 hybler, og ca. 10 mindre leiligheter. Parkering for boenhetene vil bli løst i parkeringskjeller. Foreløpig tilsier kommunale føringer at Kringens gate skal stenges for gjennomkjøringen. Kringens gate vil derfor kun bli benyttet til innkjøring. Utgående trafikk planlegges ledet via Wergelands gate.
Ved varsel om oppstart for tilgrensende «Kvartal 14» godtok Statens vegvesen en byggegrense fra midtlinje i Hunnsvegen på 7 meter. Det ønskes å benytte samme byggegrense i denne planen. Dette samsvarer med flere av husene langs Hunnsvegen som er avsatt til bevaring.

Innspill:

Eventuelle merknader eller innspill til planarbeidet sendes til Feste Kapp AS, postboks 113, 2858 Kapp - eller kapp@feste.no - innen 25. september 2017.

Kontakt:

Dersom du ønsker nærmere opplysninger, eller har spørsmål, kan du kontakte Einar Nordengen i Feste Kapp AS - 99106114 - en@feste.no.

Plandokumenter:

Planområde 

Sist endret: 24.08.2017