Endring av detaljregulering for Sembshagen masseuttak

Bakgrunn og hensikt

Gjøvik kommune har mottatt et forslag om å endre detaljreguleringsplanen for Sembshagen masseuttak på Biri. Planen ble i sin tid vedtatt i kommunestyret 24. april 2014. Forslaget til planendring er laget av konsulentfirmaet Rambøll på vegne av Biri Pukk AS (forslagsstiller).

Biri Pukk AS ønsker å endre reguleringsplanen for Sembshagen massetak for å legge til rette for permanent drift av asfaltverk innenfor planområdet. I tillegg ønsker de å endre driftstidene for asfaltverket, slik at man har anledning til også å drifte nattestid. Det er opplyst i plandokumentene at planendringen vil være av stor nytte i asfalteringsarbeid, da det er et krav i flere leveranser at asfaltlegging skal skje nattestid. Dette for å ikke hindre trafikken der det blir lagt asfalt. Forslagsstiller har opplyst at plasseringen på Sembshagen er gunstig med tanke på transportavstand, noe som har betydning for kostnader og miljø.

Hvilke endringer er foreslått?

Det er forelått tre endringer i de tidligere vedtatte planbestemmelsene. Endringene har rød tekst i forslaget til nye planbestemmelser. Det er ingen endringer i plankartet.

Bestemmelsene § 6.2 bokstav b) er foreslått endret fra:
"Innenfor IL kan det plasseres mobilt asfaltverk" til "Innenfor IL kan det plasseres stasjonært asfaltverk".

Bestemmelsene § 6.2 bokstav c) er foreslått endret fra:
"Tillatt driftstid for produksjon og utkjøring av asfalt er 06.00-21.30 mandag til fredag. Det er ikke tillatt med drift lørdag, søndag og helligdager" til "Tillatt driftstid for produksjon og utkjøring av asfalt er døgnet rundt mandag til fredag. Det er ikke tillatt med drift lørdag, søndag og helligdager".

Bestemmelsene § 6.2 bokstav d) er foreslått justert slik at den henviser til den gjeldende støyretningslinjen (T-1442/2016).

De foreslåtte endringene påvirker i liten grad muligheten til å gjennomføre den tidligere vedtatte planen, de går ikke ut over hovedrammene i planen og endringene berører heller ikke hensynet til viktige natur- og friluftsområder.

Fristen til å uttale seg til planendringen er mandag 3. juni 2019

Dersom du har merknader til planendringen, må du sende disse innen 3. juni 2019 til

postmottak@gjovik.kommune.no

eller til

Gjøvik kommune
Sektor Samfunn - Arealplan
Postboks 630
2810 Gjøvik

Plandokumenter

Forslag til reviderte planbestemmelser (datert 8. mai 2019)
Forslag til planbeskrivelse inkludert risiko- og sårbarhetsanalyse og støyfaglig utredning (datert 4. april 2019)Vedtatt plankart (kommunestyrevedtak 24. april 2014) 

Lovhjemmel

Høringen og planprosessen er hjemlet i plan- og bygningsloven § 12-14.   

Sist endret: 09.05.2019