Farverikvartalet

Bakgrunn og hensikt

Utvalg for samfunnsutvikling (SAM-utvalget) vedtok den 23. mai 2019 å legge forslaget til detaljreguleringsplan for Farverikvartalet ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven §§ 12-10, 12-11, og 12-14:

Planen omfatter helt eller delvis eiendommene gnr/bnr 67/1049, 67/1047, 67/1045, 67/1043, 67/104, 67/655, 67/669, 67/708, 67/654, 67/880, 61/92 og i tillegg Hunnselva og deler av de kommunale gatene Brenneribakken, Brennerigata, Storgata og Glassverksgata. Plangrensen er identisk med gjeldende områdereguleringsplan for Farverikvartalet. 

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for ny boligbebyggelse i form av blokkbebyggelse med ca. 130 boenheter med tilhørende parkeringsanlegg, næringsarealer på bakkeplan langs Hunnselva, samt et nytt bygg til nærings- /forretningsformål inne i kvartalet.  Parkeringskjelleren på 2 etasjer vil romme bil- og sykkelparkeringsplasser til boligene, boder, ny pumpestasjon og ca. 75 offentlige p-plasser. 

Planen vil ved endelig vedtak erstatte og oppheve hele områdereguleringsplan for Farverikvartalet, Plan-ID 05020319, godkjent 28.05.2015.

Merknadsfristen er fredag 27. september 2019

Dersom du har merknader til reguleringsplanen, sender du disse skriftlig til

postmottak@gjovik.kommune.no eller pr. brev til:

Gjøvik kommune

Sektor samfunnsutvikling - arealplan

Postboks 630, 2810 Gjøvik

Har du spørsmål kan du sende disse til Martine Henriette Wilberg på e-post martine-henriette.wilberg@gjovik.kommune.no

 

Videre saksgang

Vi vil vurdere de merknadene som kommer inn som en del av behandlingen i Utvalg for samfunnsutvikling (politisk utvalg) når merknadsfristen er ute. Deretter blir plansaken sluttbehandlet i kommunestyret.

Plandokumenter

Saksutredning og vedtak fra møte i Utvalg for samfunnsutvikling, 23.mai 2019, sak 30/2019

1. Plankart

2. Reguleringsbestemmelser

3. Planbeskrivelse

4. ROS-analyse

5. Samlede merknader ved oppstart

6. Naturmangfoldvurderinger

7. VA-plan

8. Trafikkberegninger

9. Støyanalyse

10. Konseptbeskrivelse

11. Fasedeling

12. Sammenlikning ny og eksisterende reguleringsplan

13. Nær -og fjernvirkning

14. Skisseprosjekt Storgata 10

15. Planskjema

 

Sist endret: 13.09.2019