Hovdetoppen

Bakgrunn og hensikt

Gjøvik kommune vedtok den 7. februar 2019 å legge forslag til områdereguleringsplan for Hovdetoppen (plan-ID 05020396) ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven § 12-10.

Planforslaget er utarbeidet av Hovdetoppen AS, som en områderegulering, gjennom avtale med Gjøvik kommune.

Planforslaget er i tråd med foreslått arealdisponering i gjeldende kommuneplan, og vil erstatte gjeldende reguleringsplan for Hovdetoppen mm. (plan-ID 05020067) vedtatt 22.03.1973, i sin helhet. Planforslaget vil i noen grad også endre de tilgrensende reguleringsplanene Brusvehagen øst (plan-ID 05020244) vedtatt 08.07.1981, Hans Mustads gate sør (plan-ID 05020158) vedtatt 05.02.1992, Hans Mustads gate 19 gnr/bnr 67/1398 og 67/111 (plan-ID 05020171) vedtatt 10.03.1994 og Fv. 172 Hans Mustads gate - Marcus Thranes gate, del 1 av gjennomgående sykkelveg (plan-ID 05020371) vedtatt 26.11.2015.

Formålet med planarbeidet er å avklare forholdene mellom bruk og vern av toppen, og regulere de delene av området som er avsatt i til byggeformål i kommuneplanen. Arealene i bakkene opp til toppen er viktige tur- og rekreasjonsområder, og planen skal legge til rette tiltak som skal gjøre disse arealene mer attraktive og tilgjengelige for allmennheten.

Merknadsfristen er fredag 29. mars 2019

Dersom du har merknader til reguleringsplanforslaget, sender du disse skriftlig til postmottak@gjovik.kommune.no eller pr. brev til:

Gjøvik kommune

Sektor for samfunnsutvikling - arealplan

Postboks 630

2810 Gjøvik

Har du spørsmål til planen, kan du sende disse til tone.dullerud@gjovik.kommune.no.

Videre saksgang

Vi vil vurdere de merknadene som kommer inn som del av behandlingen i Utvalg for Samfunnsutvikling (politisk utvalg) når merknadsfristen er ute. Deretter blir plansaken sluttbehandlet i kommunestyret.

Plandokumentene

1. Saksutredning med vedtak fra møte i Utvalg for Samfunnsutvikling, 7. feb. 2019, sak 10/2019

2. Plankart

3. Reguleringsbestemmelser

4. Planbeskrivelse

5. Illustrasjonsplan, målestokk 1:500

6. Illustrasjonssnitt, målestokk 1:500

7. Visualiseringer - ulike perspektiv

8. Notat med konsekvensutredningstema Landskap

9. Notat med konsekvensutredningstema Friluftsliv og nærmiljø

10. Notat Naturmiljø

11. Notat Støyutredning m/vedlegg

12. Notat Trafikkanalyse

13. Risiko- og sårbarhetsanalyse

14. Sol og skyggeanalyser

15. Notat - forslag til amfi og friluftsscene

16. Visualiseringer boligbebyggelse og bytrapp

Planskjema

---------

Godkjent planprogram

Sist endret: 12.05.2017