Kirkeby nord

Bakgrunn:

På vegne av Kirkeby Bydelssenter AS kunngjøres med dette oppstart av planarbeid for ”Kirkeby Nord”. Planarbeidet kunngjøres henhold til plan- og bygningsloven §§ 12.8 og 12.9. Planområdet omfatter eiendommene 60/43, 60/59, 60/95, 60/115, 60/198 og 60/200 og 258/6.

Hensikten med planarbeidet er å omregulere eiendommene 60/43, 60/59 og 60/115 fra gjeldende industriformål til forretningsformål, herunder storvarehandel, handel med plasskrevende varer og detaljhandel. Detaljvarehandelen planlegges begrenset med en minimums arealgrense på 1 000 kvadratmeter.
Det planlegges et samlet utbyggingsvolum som vil være på ca. 10 000 kvadratmeter. Intensjonen er at nybygget skal huse XXL Gjøvik og en relokalisering av Elkjøp. Planområdets avgrensning fremgår av vedlegg 2 og 3.

Planen kan ha vesentlige virkninger på miljø og samfunn og skal som følge av dette konsekvensutredes. Planen er ikke i samsvar med kommuneplanens arealdel, og berøres i
tillegg av KU-forskriftens vedlegg III q). Planen er ikke i samsvar med overordnet regional plan for varehandel i Oppland, eller Forskrift om rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre. 
Det er på bakgrunn av at planen faller inn under KU-forskriften utarbeidet forslag til planprogram, som med dette legges ut til offentlig ettersyn.

Planprogrammet redegjør for hvilke problemstillinger i planarbeidet som skal utredes nærmere for å belyse virkninger planen kan ha for miljø og samfunn, samt hvilken metodikk som skal benyttes i dette arbeidet. Som det fremkommer av planprogrammets punkt 5, foreslås det å utrede følgende tema:

  • Tiltakets påvirkning på eksisterende virksomheter på Kirkeby og Gjøvik sentrum skal kartlegges gjennom en handelsanalyse
  • Tiltakets effekt på det lokale trafikksystemet skal kartlegges gjennom en trafikkanalyse
  • Tiltakets utbyggingsvolum vil bli analysert gjennom 3D modeller og sol/skyggestudier for å belyse effekter på omkringliggende bebyggelse

Planforslaget vil bli bearbeidet med eventuelle innspill og fastsatt av Utvalg for Samfunnsutvikling.
Vedtatt planprogram er fundamentet det videre planarbeidet skal bygges på.

Tilbakemeldinger på planprogrammet kan retts per epost til Feste Kapp AS, hoe@feste.no, innen 1. august 2016.

Det blir ny mulighet til å komme med tilbakemeldinger til selve planforslaget når planprogrammet er vedtatt og forlag til reguleringsplan er utarbeidet og lagt ut til offentlig ettersyn.

I forbindelse med kunngjøring av oppstart av planarbeid vil det bli avholdt et åpent møte i lokalene til Kjelstad Bakeri Kaspergården den 13.06.2016 kl. 18:00.

 

Plandokumenter:

Forslag til planprogram
Kart som viser planområdet
Kart med gjeldende reguleringsplaner og planområdet
Prosjektstatus med illustrasjoner
Saksprotokoll fra utvalgsbehandling 14. april 2016