Kopperud bydelssenter

BAKGRUNN

I medhold av plan og bygningsloven §§ 12-8 og 12-14 er det varslet oppstart av detaljregulering for Kopperud bydelssenter og oppheve den gamle reguleringsplanen Kopperud senter fra 1998 og deler av reguleringsplanen for Engehaugen og Kopperud senter fra 1969. Hensikten med den nye planen er å legge til rette for å

  • bygge et nytt kombinert bygg inntil Kalkvegen med forretning (maks. 1.500m2 bruksareal), boliger (maks. fem etasjer) og parkering i underetasje
  • bygge påbygg med boliger på eksisterende forretningsbygg i Kalkvegen 9

Det er også varset oppstart om forhandlinger av utbyggingsavtale, jf. plan- og bygningsloven kap. 17. Aktuelle temaer er offentlige trafikkområder, lekearealer.

INNSPILL

Innspill og merknader til planarbeidet og utbyggingsavtale kan du sende til Anderssen + Fremming på e-post sa@af-ark.no eller pr. post til Anderssen + Fremming v/ Steinar Anderssen, P.b. 556, 2304 Hamar.

Eventuelle spørsmål kan du rette til Steinar Anderssen på telefon 957 51 425 eller Andreas Corneliussen på telefon 962 29 102.

Frist for innspill er onsdag 23. august 2017.

VIDERE SAKSGANG

Alle innspillene vil bli kommentert, og sendt til Gjøvik kommune sammen med et planforslaget for behandling i Utvalg for Samfunnsutvikling. Etter førstegangs behandling i kommunen, blir planen lagt ut til offentlig ettersyn. Dere vil da få anledning til å komme med innspill og merknader til planen før videre politisk behandling.

FORSLAGSSTILLER OG ANSVARLIG PLANKONSULENT

Forslagsstiller er: Skarpsno AS, Kirkegata 55, Lillehammer.

Prosjekterende arkitekt og plankonsulent er: Anderssen + Fremming AS v/ Steinar Anderssen. Planarbeidet blir utføret i samarbeid med Planmaker v/ Andreas Corneliussen.

PLANDOKUMENTER

Planavgrensing

Oversiktskart

Sist endret: 07.07.2017