Kragebergvegen

Bakgrunn:

Kommunestyret vedtok i møte 14.6.2018 (sak 72/2018) , jf. plan- og bygningsloven § 12-12 og 12-14 detaljregulering for Kragebergvegen gang –og sykkelveg.

Kragebergvegen ligger på Biri og følger sørsiden av Vismunda industriområde fra Biri sentrum og sørvest forbi Biri ungdomsskole. Planen forbinder eksisterende gang –og sykkelveg i Biri sentrum med den nye gang -og sykkelvegen til Biri ungdomsskole. Buss og parkeringsarealer ved ungdomsskolen er tatt med i planen for å sikre en trafikksikker løsning.

Kragebergvegen er regulert i reguleringsplanen Vismunda industriområde, vedtatt 16. desember 1988 og en del ved rundkjøringen i nord er regulert i planen Biri sentrum, vedtatt 20. august 1998. Den nye reguleringsplanen erstatter deler av disse reguleringsplanene.

Klagefrist og informasjon om innløsning/erstatning

Eventuell klage på vedtaket må du sende skriftlig og innen 20. juli 2018 til postmottak@gjovik.kommune.no eller Gjøvik kommune, samfunnsutvikling - arealplan, postboks 630, 2810 Gjøvik.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter plan- og bygningsloven §§15-2 og 15-3 må du fremme innen 3 år etter denne kunngjøringen.

Plandokumenter:

Saksprotokoll
Plankart
Planbestemmelser
Planbeskrivelse
ROS-analyse
Vurdering etter naturmangfoldloven
Innkomne merknader ved offentlig ettersyn

Sist endret: 19.01.2017