Kvartal 10

Bakgrunn:

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 er det varslet oppstart av arbeid med
detaljregulering for Kvartal 10. Planarbeidet skal utføres av Feste Kapp AS på vegne
av Sagstuen Eiendom AS.

Planområdet omfatter kvartalet mellom Wergelands gate, Øvre Torvgate, Trondhjemsvegen og Kirkegata - eiendommene gnr./bnr. 67/851, 852, 1153, 1156, 1157, 1207,
1209, 1210 Planområdet er identisk med gjeldende reguleringsplan for Kvartal 10, vedtatt 1.11.2007. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for ny bebyggelse på eiendommen 67/1156 og deler av 67/1209. Eksisterende eiendom oppført på 67/1156, samt deler
av bebyggelse på 67/1209 foreslås revet og erstattet av blokkbebyggelse oppført i 3-
4 etasjer. Det anslås ca. 15 nye boenheter på eiendommen. Det vil i tillegg bli vurdert
muligheter for å øke byggehøyden på gjenværende del av oppført eiendom på
67/1209, som henvender seg mot Øvre Torvgate.

Gjeldende reguleringsplan vil bli
erstattet av ny plan, men eksisterende situasjon for eiendommene 67/851, 852,
1153 og 1207 vil bli videreført i ny reguleringsplan.

Merknadsfrist:

Merknader til planarbeidet rettes til  Feste Kapp AS, Postboks 113, 2858 Kapp - eller per e-post til kapp@feste.no innen 30. november 2017. 

Det vil bli ny mulighet til å uttale seg til planen ved utlegging av planforslag til
offentlig ettersyn på et senere tidspunkt

Plandokumenter:

Planområdet

Sist endret: 09.11.2017