Kvartal 14

Vedtak

Kommunestyret i Gjøvik vedtok den 3. mai 2018 (sak 51/2018) detaljregulering for Kvartal 14, jf. plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 12-14.

Planområdet ligger i Gjøvik by, og omkranset av gatene Wergelands gate, Hunnsvegen og Kringens gate. Planen legger til rette for oppføring av lavblokk med flere boenheter på eiendommene Hunnsvegen 17B, samt stadfeste dagens situasjon for de øvrige eiendommene i kvartalet.

Klagefrist 30. mai 2018 og informasjon om innløsning/erstatning

Eventuell klage på vedtaket må du sende skriftlig innen 30. mai 2018 til postmottak@gjovik.kommune.no eller pr. brev til:

Gjøvik kommune
Sektor samfunnsutvikling - arealplan
Postboks 630
2810 Gjøvik.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter plan- og bygningsloven §§15-2 og 15-3 må du fremme innen 3 år etter denne kunngjøringen.

Plandokumenter

Vedtak i kommunestyret, 3. mai 2018 - sak 51/2018

Plankart

Planbestemmelser

Planbeskrivelse

Vedlegg 1. Risiko- og sårbarhetsanalyse

Vedlegg 2. Vurderinger etter naturmangfoldloven

Vedlegg 3. Støyrapport

Vedlegg 4. Illustrasjonsplan

Vedlegg 5. Arkitektskisser

Vedlegg 6. Sol-/skyggestudier 

Sist endret: 20.12.2017