Kvartal 23

Vedtak

Kommunestyret i Gjøvik vedtok den 3. mai 2018 (sak 52/2018) detaljregulering for Kvartal 23, jf. plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 12-14.

Planområdet ligger i Gjøvik sentrum mellom Trondhjemsvegen, Bjørnsons gate, Øvre Torvgate og Kirkegata. Planen vil erstatte gjeldende reguleringsplan «Kvartal 23», vedtatt 31. mars 2005, i sin helhet.

Hensikten med planarbeidet er først og fremst å videreføre områdets formål, men også legge til rette for en høyere bygningshøyde for Trondhjemsvegen 4 (Gnr/bnr 67/1148). Planen legger opp til å etablere ny forretnings- og boligbebyggelse/studentboliger med inntil fem etasjer på 67/1148, tilsvarende som for de andre bygningene i kvartalet.

Planen viser ny bebyggelse i opp til fem etasjer på 67/1148 (dagens parkeringsplass ved Kiwi). Mot Trondhjemsvegen trappes bebyggelsen ned til 3 etasjer og til 4 etasjer mot Bjørnsons gate.

Klagefrist 30. mai 20187 og informasjon om innløsning/erstatning

Eventuell klage på vedtaket må du sende skriftlig innen 30. mai 2018 til postmottak@gjovik.kommune.no eller pr. brev til:

Gjøvik kommune
Sektor samfunnsutvikling - arealplan
Postboks 630 2810 Gjøvik.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter plan- og bygningsloven §§15-2 og 15-3 må du fremme innen 3 år etter denne kunngjøringen.

Dokumenter

Vedtak i kommunestyret, 3. mai 2016 - sak 52/2018
Saksframlegg
Plankart
Planbestemmelser
Planbeskrivelse
Risiko- og sårbarhetsanalyse
Vurdering etter naturmangfoldloven
Støyrapport
Trondhjemsvegen 4 - Fotomontasje perspektiver
Trondshjemsvegen 4 - Sol-skyggeanalyse
Tverrsnitt av Trondhjemsvegen - gateparkering
Planer regulert areal og uteoppholdsareal
Fasader
Perspektiv 3D
Tverrsnitt av bebyggelse
Innkomne merknader ved offentlig ettersyn
Svarbrev på innsigelse fra Fylkesmannen i Oppland
Fylkesmannen - Opprettholdelse av innsigelse
Fylkesmannen - Vurdering av reviderte støyebestemmelse
Vedrørende innsigelse fra Fylkesmannen ved regulering av Kvartal 23

Sist endret: 18.01.2017