Kvartal 28

Bakgrunn

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det oppstart av arbeid med detaljregulering for
«Kvartal 28» i Gjøvik sentrum. Planarbeidet skal utføres av Feste Kapp AS på vegne av Stiftelsen
Kaare Berg.

Planområdet omfatter eiendommene gnr./bnr. 67/641, 67/642, 67/864, 67/1146 og 67/1201, samt deler
av tilstøtende vegareal rundt kvartalet. Området fremkommer av kartutsnittet vedlagt.

Hensikten med planarbeidet er først og fremst å legge til rette for et nytt bolig, eventuelt
kombinert bolig og forretningsbygg med ca. 4 etasjer på adressen Tronhjemsvegen 2. På denne
adressen står det i dag et mindre trehus oppført i 2,5 etasjer, som vil bli foreslått revet. Bygget
er gitt vernegrad 3 i verneplan for Gjøvik sentrum. I verneplanen beskrives det at bygget har en
miljøverdi i form av at det er en del av gateromsveggene i nedre del av Trondhjemsvegen. I
Verneplanen er det videre vurdert at bygget «tenderer mot vernegrad 2, men kan evt. erstattes uten
at vesentlige verdier går tapt.» Bygninger med vernegrad 3 er generelt «verneverdige, men likevel
ikke mer verdifulle utfra en helhetsvurdering enn at riving vil kunne godtas på visse vilkår -
f.eks. ved at det kreves gjenoppført en bygning som passer i forhold til bygningen den erstatter og
til omgivelsene ellers, eller at det på annen måte gjøres fysiske tiltak som kan minske det tapet
av miljøkvalitet som fjerning av bygningen medfører.». Forholdet til eksisterende bebyggelse vil
bli vurdert endelig som en del av planbeskrivelsen som skal utarbeides.

Kvartal 28 ligger innenfor sone II i verneplanen. Dette medfører krav om at det utarbeides
reguleringsplan for nye tiltak. Denne må omfatte hele kvartalet tomta ligger på for å sikre en
helhetlig utvikling.

Dette er bakgrunnen for at det nå kunngjøres varsel om planarbeid for hele kvartalet. Det vil
derfor gjennom prosjektets innledende fase bli tatt kontakt med aktuelle grunneiere innenfor
kvartalet for å drøfte om dette planforslaget også skal innbefatte tilrettelegging for øvrige
fortetting eller transformasjon innenfor kvartalet. En mulighet vil dreie seg om å vurdere fortetting på eiendommen 67/641, der det i dag er
parkeringsplass.

Planen er i samsvar med kommuneplanen, og vurderes til ikke å falle inn under kriterier
som medfører konsekvensutredning. Det legges til grunn at eventuelle øvrige tiltak innenfor
planområdet heller ikke vil bli utformet slik at de vil stride mot overordnede planer i en slik
grad at de faller inn under forskrift om konsekvensutredninger etter PBL. Dersom ikke øvrige tiltak
innenfor kvartalet er aktuelt, vil dagens situasjon på øvrige deler av kvartalet bli stadfestet.

Merknader til planarbeidet rettes til Feste Kapp AS, Pb.113, 2858 Kapp eller kapp@feste.no innen 06.01.2017. Det vil bli ny mulighet til å uttale
seg til planen ved utlegging av planforslag til offentlig ettersyn på et senere tidspunkt.

 Plandokumenter

Planområdet vist på grunnkart
Planområdet vist i kommuneplanen
Planområdet vist i planbasen
Utdrag fra verneliste

Sist endret: 23.11.2016