Kvartal 37

Planvedtaket

Kommunestyret i Gjøvik vedtok den 23. mai 2019 (sak 57/2019) detaljregulering for Kvartal 37, jf. Plan- og bygningsloven § 12-12.

Planen erstatter bestemmelsesområde 33 i reguleringsplanen Fv.172 Hans Mustads   gate – Marcus Thranes gate (plan-ID 05020371) vedtatt 26. november 2015, jf. Plan- og bygningsloven §12-14.

Planområdet

Planområdet er en del av kvartalsstrukturen i Gjøvik, og er avgrenset av Hunnsvegen, Hans Mustadsgate, Bakkegata og Siggeruds gate.

Hensikten med planen

Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for fortetting av kvartalsstrukturen i Gjøvik og etablere sentrumsnær boligbebyggelse.

Klagefristen er onsdag 19. juni 2019

Dersom du er part i plansaken eller har rettslig klageinteresse i den, kan du klage på kommunestyrets vedtak, jf. Plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 1-9, og Forvaltningslovens kap. VI. Ev eventuell klage må du sende til

postmottak@gjovik.kommune.no

eller pr. brev til:

Gjøvik kommune
Sektor for samfunnsutvikling - arealplan
Postboks 630
2810 Gjøvik

Klagefristen er 19. juni 2019.

Eventuelle krav om innløsning eller erstatning etter §§ 15-2 og 15-3 i Plan- og bygningsloven, må du sende oss innen 3 år etter denne kunngjøringen.

Har du spørsmål, kan du sende disse til tone.dullerud@gjovik.kommune.no.

Plandokumentene

Vedtak og saksframlegg i kommunestyret, 23. mai 2019

01. Plankart

02. Planbestemmelser

03. Planbeskrivelse

04. Samlede merknader ved offentlig ettersyn

05. Risiko- og sårbarhetsanalyse, 20. september 2018

06. Illustrasjonsplan, 20. februar 2018

07 a) Skisseprosjekt KONTUR, 13. desember 2013

07 b) Revidert skisseprosjekt KONTUR, 1. mai 2019

08. Skisseprosjekt JAF arkitektkontor, 12. januar 2018

08a) 1. revisjon skisseprosjekt JAF arkitektkontor, 23. mai 2018

08b) 2. revisjon fasader og plantegninger JAF arkitektkontor. 6. desember 2018

09. Brev fra JAF arkitektkontor, 4. juni 2018

10. Møtereferat, 27. april 2018

11. Støyanalyse, 20. mars 2018

12. Byggteknisk rapport, 4. januar 2017

13. Kulturminnevurdering Mjøsmuseet, 10. november 2016

14. Solskyggestudier, 23. november 2017

15. Snitt Hans Mustads gate - Gjøvik fengsel

Sist endret: 02.02.2017