Landingsplass for helikopter ved Gjøvik sykehus

Planvedtaket

Kommunestyret vedtok den 29. november (sak 121/2018) detaljregulering for landingsplass for helikopter ved Gjøvik sykehus.

Om planen

Planområdet er på 16,7 dekar og omfatter i hovedsak arealer på nordsiden av Gjøvik sykehus. Eiendommen gnr. 67, bnr. 1462 utgjør størstedelen av planområdet.

Hensikten med planarbeidet har vært å regulere permanent landingsplass for helikopter der den midlertidige landingsplassen ligger i dag. Den tidligere regulerte helikopterlandingsplassen, vest for Ludvig Skattums gate, er omregulert til parkering slik bruken er i dag.

Planen opphever:

  • Reguleringsplan for Landingsplass for helikopter ved Gjøvik sykehus (OSSG), vedtatt 20. november 2003 (planID 05020259B). Boligene i Austeens veg (utenfor det nye planområdet) vil heretter bli behandlet etter kommuneplanens bestemmelser for boligområder.
  • Deler av reguleringsplan for Gjøvik fylkessykehus, vedtatt 28. juni 1968 (planid 05020047).

Informasjon om klagerett og innløsning/erstatning

Eventuell klage på vedtaket må du sende skriftlig og innen 9. januar 2019 til postmottak@gjovik.kommune.no, eller pr. brev til

Gjøvik kommune
Samfunnsutvikling - arealplan
postboks 630
2810 Gjøvik 

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning, må du sende innen 3 år fra denne kunngjøringen, jf. Plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3.

Plandokumenter

Saksprotokoll - vedtak og saksfralegg i kommunestyret 29. november 2018
Plankart
Planbestemmelser
Planbeskrivelse
Risiko- og sårbarhetsanalyse
Vedlegg til risiko- og sårbarhetsanalyse
Støysoneberegning
Miljøvurdering
Situasjonsplan
Landskapssnitt
Naturmangfoldsvurderinger
Vurdering fasadetiltak
Kartlegging av fasadetiltak

Sist endret: 19.12.2016