Mustad og Kallerud

Bakgrunn:

Utvalg for samfunnsutvikling vedtok den 31. august 2017(sak SAM 71/2017) i medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11 å legge ut forslag til områdereguleringsplan for Mustad - Kallerud til offentlig ettersyn.

Planområdet på 163,7 dekar omfatter arealene rundt tidligere Mustad fabrikker der vi i dag finner Mustad næringspark. Området avgrenses av RV.4 i sør, Alfarvegen og Stampevegen i vest, Raufossvegen i nord og Storgata i øst.

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for en transformasjon av det tidligere industriområdet på Mustad og tilgrensende arealer til en ny moderne bydel. Planen åpner for en funksjonsblanding med boligbebyggelse, undervisning, forretning, kontor, offentlig/privat tjenesteyting, servering, næring og parkering. Dette vil skje gjennom en blanding av ny bebyggelse, bevaring av gammel bebyggelse, transformasjon og sanering. Planen sikrer vannområdet langs Hunnselva og grønnstrukturen på sørsiden av elva. Ny kryssløsning på Raufossvegen blir avklart gjennom egen detaljreguleringsplan.

Planen vil erstatte deler av av følgende reguleringsplaner:

  • Fredheim – Hunndalen (25.7.1961)
  • Brusveen øst (8.7.1981)
  • Ny RV.4 Gjøvik (6.11.1986)
  • Fylkesveg Kallerud - Brusvehagen (5.12.1991)
  • Mustad vest /COOP OBS (27.3.2008)
  • Campus Gjøvik (19.6.2014)
  • FV. 172 Hans Mustads gate – Marcus Thranes gate (26.11.2015).

Det vises til plandokumentene nedenfor for nærmere informasjon om planforslaget.

Høringsfrist:

Du kan uttale deg til planforslaget innen 25. oktober 2017.

Eventuelle merknader til planforslaget sender du til postmottak@gjovik.kommune.no eller Gjøvik kommune, sektor for samfunnsutvikling - arealplan, postboks 630, 2810 Gjøvik. Merk uttalelsen med saksnummer 17/5278.
 

Kontaktinformasjon:

Ta kontakt med oss dersom du har noen spørsmål. Du kan kontakte arealplanlegger Åge André Michaelsen på telefon 61189852, eller sende en e-post til postmottak@gjovik.kommune.no.

Plandokumenter:

Vedtak i utvalg for Samfunnsutvikling
Plankart
Planbestemmelser
Planbeskrivelse med konsekvensutredning
ROS-analyse
Sol- og skyggeanalyse
Fjernvirkninger
Tekniske vegtegninger
Støyvurdering
Trafikkanalyse
Biologisk mangfold rapport
Kulturmiljøvurdering
Flomsoneberegning
Geotekniske vurderinger
Handelsanalyse
Miljøteknisk grunnundersøkelse
Vedtatt planprogram

 

Sist endret: 12.09.2017