Niels A Nielsens veg

Bakgrunn

Kommunestyret i Gjøvik vedtok den 14. juni 2018 (sak 70/2018) detaljregulering for Niels A. Nielsens veg 1, jf. plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 12-14. Planområdet ligger i sørbyen, 4,2 km fra Gjøvik sentrum, og er avgrenset av Nye Vestre Totenveg, Niels A. Nielsens veg og Frants Olsens veg.

Planen legger til rette for oppføring av inntil fire boenheter på eiendommen Niels A. Nielsens veg 1, med tilhørende støyskjermet uteoppholdsareal og ny samlet adkomstveg fra Niels A. Nielsens veg.

Planen erstatter deler av reguleringsplanene for Øvre Vindingstad (vedtatt 22.3.1973) og Ny Vestre Totenveg (vedtatt 29.4.1992), jf. plan- og bygningsloven § 12-14.

Informasjon om klagefrist og innløsning/erstatning

Eventuell klage på vedtaket må du sende skriftlig og innen 20. juli 2018 til postmottak@gjovik.kommune.no eller pr. brev til:
Gjøvik kommune
Sektor samfunnsutvikling - arealplan
postboks 630
2810 Gjøvik

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3 må du fremme innen 3 år etter denne kunngjøringen.

Plandokumenter

Vedtak og saksframlegg i kommunestyret 14. juni 2018

Plankart

Planbestemmelser

Planbeskrivelse

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Støyrapport

Høringsuttalelser ved offentlig ettersyn