Ny sentrumsadkomst fra rv.4 ved Hunton

Bakgrunn:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 12-9 har Sweco Norge AS på vegne av Gjøvik kommune varslet oppstart av planarbeid og og samtidig ble forslag til planprogram lagt ut til offentlig ettersyn, for ny sentrumsadkomst fra rv. 4 ved Hunton, i Gjøvik kommune.

Planområdet ligger i Gjøvik kommune, rett sør for Gjøvik sentrum, ved rv. 4, Gjøvik gård og Hunton Fiber AS. Varslet planområde utgjør ca. 138 dekar og er avgrenset som vist på kartet (se planprogram). Området omfattes av eiendommene (gnr/bnr/fnr 67/660, 61/90/, 61/9 m.fl.). Planområdet vil i reguleringsarbeidet kunne bli redusert.

Hensikten med planarbeidet er å oppfylle målet til Gjøvik kommunes bystrategi. Reguleringsplanen skal legge til rette for en ny adkomstvei inn til Gjøvik sentrum, slik at trafikken inn til Hunton fabrikk, det planlagte Farverikvartalet og videre inn til sentrum ledes inn her. Samtidig skal tilgjengeligheten for gående og syklende i området utbedres, med blant annet en ny gangbro. Som del av planarbeidet åpner Gjøvik kommune opp for at eksisterende industri-, nærings- og boligområdene som berøres av tiltaket og inngår i planområdet skal kunne benytte anledningen til å videreutvikle sine arealer.

Det er også tatt med gjeldende reguleringsplan i varslingsgrensen for å rydde opp i gjeldende reguleringsforhold. Dette gjelder reguleringsplan for Storgata 32-32A - planID 05020300, hvor kun fortauet skal reguleres til generelt veiformål, ellers videreføres innholdet i dagens plan videre i den nye planen.

Viktig tema for planarbeidet vil være forhold rundt naturmangfold, kulturmiljø, trafikkforhold, støy- og luftforurensning og naturressurser som vann/hydrologi.

 

Prosess:

Utvalg for Samfunnsutvikling fastsatte i sak 98/2017, den 9. november 2017 planpogrammet for reguleringsplanen for ny sentrumsadkomst fra RV.4 - Huntonarmen. Sweco Norge AS og Gjøvik kommune vil nå utarbeide en konkret planforslag på bakgrunn av planprogrammet. Planforslaget vil bli lagt ut til offentlig ettersyn på et senere tidspunkt når nødvendige utredninger og løsninger er ferdigstillt og politisk behandlet i Gjøvik kommune. 


Spørsmål kan rettes til:

Sara M.S Øen, Sweco Norge AS, tlf. 93035966, e-post sara.oen@sweco.no

Ragnhild Hoel, Gjøvik kommune, tlf. 61189754, e-post ragnhild.hoel@gjovik.kommune.no

Plandokumenter:

Godkjent planprogram

Sist endret: 25.01.2017