Nygård Østre

Bakgrunn:

På vegne av Gjøvik kommune, ved Teknisk Drift, varsles det herved oppstart av arbeid med detaljregulering for «Nygård Østre».

Planarbeidet varsles i henhold til plan- og bygningslovens § 12-8.

Planområdet ligger i Thomasdalen og består av gårds- og bruksnummer 63/62, 63/79 og 65/3, samt deler av vegen Kallerudlia. I tillegg er deler av eiendommen 64/340 innlemmet i planområdet for å ha mulighet til å justere arealformålet på eiendommen etter at eiendommen ble utvidet.

Hensikten med planarbeidet er å etablere ny parsell med gang- og sykkelveg mellom eiendommene 63/62 (Thomasdalen 5) og 63/79 (Thomasdalen 7), samt å forbinde denne videre mot gang- og sykkelvegen mellom Bjørkebakken og Seljevegen, gjennom eksisterende grøntdrag. Gjøvik kommune ønsker å gå i dialog med eierne av Thomasdalen 5 og Thomasdalen 7 med ønske om å finne frem til en omforent avtale om erverv av grunn for å muliggjøre den nye gang- og sykkelvegen mellom 63/62 og 63/79.

Planen skal bidra til å styrke gang- og sykkelvegnettet i Gjøvik og skape en helhetlig løsning for gående og syklende fra Kopperudområdet, og ned mot Kallerud og sentrum for øvrig.

Detaljreguleringen er vurdert til ikke å falle inn under kriteriene i forskrift om konsekvensutredninger. Planen faller ikke inn under KU- forskriftens § 2, planer som alltid skal behandles etter forskriften, eller § 3, planer som skal vurderes nærmere. Virkningene som reguleringsplanen kan ha for miljø og samfunn vil imidlertid bli belyst gjennom planbeskrivelsen.

Planarbeidet er kunngjort i Gjøviks Blad og Oppland Arbeiderblad.

Innspill og merknader ved oppstart av planarbeidet rettes innen 4. desember til:
KONTUR AS
v/ Einar Nordengen
Strandgt.13 C
2815 Gjøvik.
Tlf.: 99 10 61 14
E-post: einar.nordengen@kontur.as

Det vil bli ny mulighet til å komme med innspill og merknader til planene ved utlegging av planforslaget til offentlig ettersyn på et senere tidspunkt.

 

Plandokumenter:

Varslingsbrev Nygård Østre

Plangrense Nygård Østre