Rambekkvegen 9

Vedtak av reguleringsplan

Kommunestyret vedtok den 21. mars 2019 reguleringsplanen for Rambekkvegen 9, jf. plan- og bygningsloven § 12-12 og 12-14: Detaljregulering for Rambekkvegen 9, SAK 21/2019.

Om planen

Planområdet ligger i etablert industriområde på Rambekkmoen i området mellom fv. 33 Østre Totenveg og Gimlevegen sør i Gjøvik. 
Planområdet er på totalt 24,3 daa og berører deler av vegene Fridtjof Nansens veg, Gimlevegen, Balders veg og Rambekkvegen. 
Området har god tilgjengelighet fra Gjøvik sentrum, fv. 33 og hovedvegnett.
Formålet med planen er å legge til rette for at Sveum Eiendom kan utvide sin virksomhet med et nytt fryselager. Det nye lageret bygges i tilknytning til eksisterende bygning og innlemmes i dagens industriområde.
Planforslaget følger samme planavgrensning som gjeldende reguleringsplan, Kryssområdet Gimlevegen x Balders veg (planID: 05020208, vedtatt KOM 99/0059, 24.6.1999) og erstatter denne planen i sin helhet.

Informasjon om klagerett og innløsning/erstatning

Ta kontakt med oss hvis du har noen spørsmål. Du kan kontakte arealplanlegger Guro Bredenbeck på telefon 90 86 55 17  eller sende en e-post til postmottak@gjovik.kommune.no

Klagefrist er 3 uker fra du er gjort kjent med vedtaket.

Eventuell krav om erstatning eller innløsning, må du sende inne 3 år fra denne kunngjøringen, jf. Plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3.

Plandokumenter

Plankart
Planbestemmelser
Planbeskrivelse
ROS-analyse
Støyanalyse
Kjøremønster
Saksprotokoll