Ramberget - Kolberg

Informasjon om planvedtaket

Kommunestyret i Gjøvik vedtok den 1. november 2018 detaljregulering for Rv. 4 Trafikksikkerhetstiltak Ramberget - Kolberg, jf. plan- og bygningsloven §§ 12-12.

Formålet med planen

Planområdet ligger langs rv. 4 over en strekning på ca. 650m fra Ramberget mot Kolberg. Formålet med planarbeidet har vært å

  • redusere antallet direkte avkjørsler fra rv. 4
  • bygge ny parallell landbruks- og skogbruksveg til fritidsbebyggelsen på østsiden av rv. 4

Informasjon om  klagefrist og innløsning/erstatning

Eventuell klage på vedtaket må du sende skriftlig og innen 12. desember 2018 til postmottak@gjovik.kommune.no eller pr. brev til:

Gjøvik kommune
Sektor samfunnsutvikling - arealplan
postboks 630
2810 Gjøvik

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning, må du sende til kommunen innen tre år fra denne kunngjøringen, jf. plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3.

Plandokumenter

0. Vedtak og saksframlegg i kommunestyret 1. november 2018

1. Plankart 

2. Planbestemmelser

3. Planbeskrivelse

4. Risiko- og sårbarhetsanalyse