Raufoss industripark

Bakgrunn:

Utvalg for Samfunnsutvikling vedtok i sitt møte den 28.1.2016, sak 3/16, planprogram for «Områderegulering for Raufoss industripark» i medhold av plan- og bygningslovens § 12-9. Planprogrammet gjør bl.a. rede for formålet med planarbeidet, planprosessen og behovet for utredninger. Planprogrammet skal legges til grunn for det videre planarbeidet.

Planprogrammet med tilhørende saksdokumenter er sendt ut til offentlige høringsinstanser.
Dersom du/dere har hatt innspill til planprogrammet, er disse vurdert i planprogrammets kapittel 6.

Vedtaket kan iht. plan- og bygningslovens § 1-9 påklages. Vedlagt følger ”melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak”. Eventuell klage på vedtaket fremsettes skriftlig og sendes til Gjøvik kommune, Plan og utbygging – arealplan, postboks 630, 2810 Gjøvik – innen 3 uker.

Hensikten med reguleringen er å tilrettelegge for fremtidig ekspandering av industrimiljøet innenfor Raufoss industripark.

Ettersom planområdet er delt mellom Vestre Toten og Gjøvik kommune er det bestemt at det skal utarbeides en felles områdereguleringsplan for industriparken på tvers av kommunegrensene. Det er inngått avtale om områderegulering for Raufoss industripark mellom RNP og de respektive kommuner i april 2015. 

Vedtatt planprogram
Vedtaksbrev
Saksprotokoll