Røverdalen studentboligblokker og parkeringsanlegg

Offentlig ettersyn

Utvalg for samfunnsutvikling (SAM-utvalget) vedtok den 22. mars 2018 (sak 21/2018) å legge forslag til detaljregulering for Røverdalen studentboligblokker og parkeringsanlegg ut til offentlig ettersyn. Planforslaget er lagt ut i medhold av plan- og bygningsloven § 12-10.

Røverdalen ligger ved foten av Hovdetoppen og grenser inntil øverste del av Gjøvik sentrum, i enden av gågata-Storgata. Planområdet ligger i aksen mellom handelssentrum og Campus Gjøvik med NTNU og Fagskolen. I og i umiddelbar nærhet ligger blant annet Gjøvik Olympiske Fjellhall og svømmehall, Telenor, Haugtun omsorgssenter, Evry, Gjøvik Frivilligsentral, Gjøvik skole og boligblokkbebyggelse med gateparkering. Gjøvik kommune er grunneier på området parkeringshuset og studentblokkene skal bygges på.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for å bygge to studentboligblokker over et parkeringsanlegg, og sikre gode kvaliteter på blokkene, p-anlegget, uteområdet, gatene, gangaksene og overgangssonene mellom blokkene og Olympiaparken. Planen åpner opp for høyder på blokkene som tilsvarer 12 etasjer over p-anlegget. Øverste etasje skal være inntrukket. Planen sikrer også nye gangakser fra Hans Mustads gate, langs Heimdals gate og ned til Storgata både langs gatenettet og mellom studentboligblokkene. De tiltakene planforslaget sikrer, gjør Røverdalen til et svært viktig og omfattende byutviklingsprosjekt.

Den nye planen vil erstatte deler av reguleringsplanene for Fjellhallens uteområder mm godkjent 5.11.1992) og Fjellhallens uteområde – Haugtun (godkjent 17.12.1998).

Vi informerer også om at det er laget forslag til utbyggingsavtale for Røverdalen, som er lagt ut på høring parallelt med plansaken. Opplysninger om denne finner dere her.

Merknadsfristen er fredag 11. mai 2018

Dersom du har merknader til reguleringsplanen, sender du disse skriftlig til postmottak@gjovik.kommune.no eller pr. brev til: Gjøvik kommune, sektor for samfunnsutvikling – arealplan, postboks 630, 2810 Gjøvik

Eventuelle spørsmål kan du rette til Gunn Elin Rudi på e-post gunn-elin.rudi@gjovik.kommune.no eller telefon 94 83 27 65.

Videre saksgang

Vi vil vurdere merknadene som kommer inn som del av behandlingen i Utvalg for Samfunnsutvikling (politisk utvalg) etter at merknadsfristen er ute. Deretter blir plansaken sluttbehandlet i kommunestyret.

Plandokumenter

Saksframlegg og vedtak i Utvalg for Samfunnsutvikling 22. mars 2018

Plankart

Planbestemmelser

Planbeskrivelse

Risiko- og sårbarhetsanalyse, revidert 26.1.2018

Merknader ved varsel om oppstart

Merknader ved førstegangs offentlig ettersyn

Støyrapport, Feste NordØst as 25.6.2017

Grunnundersøkelser - geoteknisk vurderingsrapport, Norconsult 23.6.2017

Grunnundersøkelser - datarapport, Norconsult 30.5.2017

Grunnundersøkelser - miljørisikovurdering, Norconsult 10.11.2017

Grunnundersøkelser - miljøteknisk grunnundersøkelse, Norconsult 7.7.2017

Trafikk - trafikkberegninger, Sweco 7.6.2017,

Trafikk - trafikkvurderinger grunnlag, Norconsult 21.8.2017

Trafikk - trafikkvurderinger, Norconsult 6.2.2018

Trafikk - tekniske vegtegninger, Norconsult 6.2.2018

VA-plan, Sweco 19.6.2017

Visualiseringer - fjernvirkninger, Code Arkitektur 21.2.2018

Visualiseringer - foreløpige snitt og plantegninger, Code Arkitektur 21.2.2018

Visualiseringer - sol- og skyggestudier, Code Arkitektur 23.2.2018

Visualiseringer - nærvirkninger, Code Arkitektur 21.2.2018

Visualisering - landskapsplan, Bar Bakke 27.2.2018

Notat detaljregulering Røverdalen, Sit og Code Arkitektur 26.2.2018

Estetisk utforming som ledd i byutvikling, Gjøvik kommune 3.7.2017

Planskjema

Sist endret: 22.03.2018