Røverdalen studentboligblokker og parkeringsanlegg

Planvedtaket

Kommunestyret i Gjøvik vedtok den 26. september 2019 (sak 101/2019) detaljregulering for Røverdalen studentboligblokker og parkeringsanlegg. De vedtok samtidig å oppheve de delene av Reguleringsplan for Fjellhavens uteområde mm (vedtatt 5. november 1992) og Reguleringsplan for Fjellhavens uteområde - Haugtun (vedtatt 17. desember 1998) som overlapper med den nye planen.

Planområdet

Planområdet ligger i Røverdalen i forlengelsen av Storgatas vestre ende, på aksen mellom handelssentrum og Campus Gjøvik med NTNU og Fagskolen (Kallerud). Gjøvik kommune og Telenor Eindom Holding er grunneiere innenfor planområdet. 

I og i umiddelbar nærhet ligger Gjøvik Olympiske Fjellhall og svømmehall, Haugtun omsorgssenter, Evry, Gjøvik Frivilligsentral og boligblokkbebyggelsen i Heimdals gate.

Hensikten med planen

Etter sammenslåingen mellom Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Ålesund, Høgskolen i Sør-Trøndelag og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim i 2016, har antallet studenter i Gjøvik økt. Det er derfor et stort behov for flere studentboliger i byen vår. Hovedhensikten med planarbeidet i Røverdalen, er nettopp å legge til rette for nye studentboliger og samtidig utnytte terrenget til å bygge parkeringsanlegg (p-anlegg). Skisseprosjektet viser 249 nye studentboliger fordelt på to blokker og et estimert antall parkeringsplasser på 184 fordelt på to underetasjer.

Detaljreguleringen for Røverdalen følger opp utviklingsmålene og de prioriterte innsatsområdene i Studentmelding 2016: Plan for utvikling av Gjøvik som universitets- og studentby. Dette gjelder spesielt temaene om arealbruk og det å legge til rette for flere studentboliger nært campus som samtidig har god kontakt med bysentrum.

Underveis i planprosessen har prosjektet i Røverdalen utviklet seg til å bli et svært viktig byutviklingstiltak. Å sikre gode kvaliteter i studentboligblokkene og Olympiaparken, har vært sentrale oppgaver å løse. Dette har framstått som en tredje grunnpilar i planarbeidet i tillegg til studentboligene og p-anlegget. Løsningene og kvalitetene som ligger inne i planen, er solide bidrag for å kunne gjennomføre et områdeløft for lokalmiljøet i Røverdalen og Heimdals gate.

Planen åpner opp for høyder på blokkene som tilsvarer åtte etasjer over p-anlegget og nødvendige tekniske installasjoner over der. Planen sikrer nye gangakser fra Hans Mustads gate, langs Heimdals gate og ned til Storgata både langs gatenettet og mellom studentboligblokkene via Olympiaplassen.

Klagefristen er 30. oktober 2019

Dersom du er part i plansaken eller har rettslig klageinteresse i den, kan du klage på kommunestyrets vedtak, jf. Plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 1-9, og Forvaltningslovens kap. VI.

En eventuell klage må du sende til:

postmottak@gjovik.kommune.no 

eller pr. brev til:

Gjøvik kommune
sektor for samfunnsutvikling – arealplan
postboks 630
2810 Gjøvik

Klagefristen er 30. oktober 2019

Eventuelle krav om innløsning eller erstatning etter plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3, må du se sende til oss inne tre år etter denne kunngjøringen.

Plandokumentene

Saksframlegg og vedtak i Kommunestyret 26. september 2019

1. Plankart

2. Planbestemmelser

3. Planbeskrivelse

4. Risiko- og sårbarhetsanalyse, revidert 5. mars 2018

5. Innspill ved planoppstart

6. Merknader ved 1. gangs offentlig ettersyn

7. Støyrapport, Feste NordØst as, datert 15. juni 2017

8.1 Grunnundersøkelser - analyserapport, Norconsult 23. juni 2017

8.2 Grunnundersøkelser - datarapport, Norconsult 30. mai 2017

8.3 Grunnundersøkelser - miljørisikovurdering, Norconsult 10. november 2017

8.4 Grunnundersøkelser - miljøteknisk grunnundersøkelse, Norconsult 7. juli 2017

9.1 Trafikk - trafikkberegninger, Sweco 7. juni 2017

9.2 Trafikk - trafikkvurderinger grunnlag, Norconsult 21. august 2017

9.3 Trafikk - trafikkvurderinger, Norconsult 6. februar 2018

9.4 Trafikk - tekniske vegtegninger, Norconsult 6. februar 2018

10. VA-plan, Sweco 19. juni 2017

11.3 Fjernvirkningsstudie, Code Arkitekter 15. august 2019 (gjeldende alternativ)

11.4 Landskapsplan, foreløpige snitt og plantegninger, Code arkitekter og Bar Bakke 15. august 2019

11.5 Sol- og skyggestudie, Code arkitekter 15. august 2019

11.6 Nærvirkningsstudie, Code arkitekter 15. august 2019

12. Notat detaljregulering Røverdalen, Sit og Code arkitekter 26. februar 2018

13. Estetisk utforming som ledd i byutvikling, Gjøvik kommune 3. juli 2017

14. Merknader ved 2. gangs offentlig ettersyn

Planskjema

Sist endret: 22.03.2018