Røverdalen studentboliger og parkeringshus

Offentlig ettersyn

Utvalg for samfunnsutvikling (SAM-utvalget) vedtok den 22. mars 2018 (sak 21/2018) å legge forsga til detaljregulering for Røverdalen studentboligblokker og parkeringsanlegg ut til offentlig ettersyn. Planforslaget er lagt ut i medhold av plan- og bygningsloven § 12-10.

Røverdalen ligger ved foten av Hovdetoppen og grenser inntil øverste del av Gjøvik sentrum, i enden av gågata-Storgata. Planområdet ligger i aksen mellom handelssentrum og Campus Gjøvik med NTNU og Fagskolen. I og i umiddelbar nærhet ligger blant annet Gjøvik Olympiske Fjellhall og svømmehall, Telenor, Haugtun omsorgssenter, Evry, Gjøvik Frivilligsentral, Gjøvik skole og boligblokkbebyggelse med gateparkering. Gjøvik kommune er grunneier på området parkeringshuset og studentblokkene skal bygges på.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for å bygge to studentboligblokker over et parkeringsanlegg, og sikre gode kvaliteter på blokkene, p-anlegget, uteområdet, gatene, gangaksene og overgangssonene mellom blokkene og Olympiaparken. Planen åpner opp for høyder på blokkene som tilsvarer 12 etasjer over p-anlegget. Øverste etasje skal være inntrukket. Planen sikrer også nye gangakser fra Hans Mustads gate, langs Heimdals gate og ned til Storgata både langs gatenettet og mellom studentboligblokkene. De tiltakene planforslaget sikrer, gjør Røverdalen til et svært viktig og omfattende byutviklingsprosjekt.

Den nye planen vil erstatte deler av reguleringsplanene for Fjellhallens uteområder mm godkjent 5.11.1992) og Fjellhallens uteområde – Haugtun (godkjent 17.12.1998).

Merknadsfristen er fredag 11. mai 2018

Dersom du har merknader til reguleringsplanen, sender du disse skriftlig til postmottak@gjovik.kommune.no eller pr. brev til: Gjøvik kommune, sektor for samfunnsutvikling – arealplan, postboks 630, 2810 Gjøvik

Eventuelle spørsmål kan du rette til Gunn Elin Rudi på e-post gunn-elin.rudi@gjovik.kommune.no eller telefon 94 83 27 65.

Videre saksgang

Vi vil vurdere merknadene som kommer inn som en del av behandlingen i Utvalg for Samfunnsutvikling (politisk utvalg) etter at merknadsfristen er ute. Deretter blir plansaken sluttbehandlet i kommunestyret.

Plandokumenter

 

Sist endret: 05.05.2017