RV 4 Jernbanesvingen

BAKGRUNN:

I samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven §§ 3-7 og 12-8, kunngjøres det at Statens vegvesen, på vegne av Oppland fylkeskommune, starter planarbeid i forbindelse med tiltak for å få bedre trafikkavvikling og trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper i kryssområdet rv. 4/fv. 33 Jernbanesvingen og Jernbanesvingen med atkomster til CC Gjøvik, Gasolin Gjøvik, Jernbaneverket og ROM eiendom. Planen omfatter hele kryssområdet mellom Jernbanesvingens øvre del og til rundkjøringen ved rv. 4.

Løsningene skal ta høyde for forventet trafikkutvikling, endring i trafikkmønster på grunn av planlagt nærings- og boligetablering i området, endringer som følge av tiltak i tilstøtende gatenett i Gjøvik samt forbedre og sikre tilbudet for myke trafikanter fra bykjernen til CC og til området ved Mjøsa.

Oppstart av prosessen er et resultat av areal- og transportplansamarbeidet mellom kommune, vegvesen, Oppland fylkeskommune og Byen Vår Gjøvik og i tråd med ønsket byutvikling; Visjon Gjøvik 2030. Statens vegvesen utfører reguleringsplanleggingen på oppdrag av dette fellesskapet.

Statens vegvesen har i samråd med planmyndighet (kommunen) vurdert tiltaket opp mot forskriftens § 3 (samt dens vedlegg III) og har kommet fram til at tiltaket ikke vil medføre vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Følgelig vurderes det at reguleringsplanen ikke omfattes av forskrift om konsekvensutdredninger. Konsekvenser for miljø og samfunn vil uansett bli utredet og beskrevet i planbeskrivelsen for reguleringsplanen, herunder konsekvenser for flom-og rasfare, støy, kulturmiljø, naturmiljø, naturressurser, trafikksikkerhet, nærmiljø og friluftsliv.

Vedlagte oversiktskart viser planens utstrekning som prinsipp. Det skal senere utarbeides detaljerte planer for strekningen.

Nærmere opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til prosjektleder Torbjørg Knai på tlf. 61271129, mobil 95488947, alternativt på e-post: torbjorg.knai@vegvesen.no , eller planlegger Øyvind Solberg, tlf. 61271496, mobil 95837471, e-post oyvind.solberg@vegvesen.no .

Det kan også tas kontakt med Gjøvik kommunes representant Åge André Michaelsen, tlf. 61189852, e-post age-andre.michaelsen@gjovik.kommune.no.

Det vil den 01.11.2016 kl. 18.00 bli avholdt åpent orienteringsmøte på rådhuset i Gjøvik om planarbeidet.

Innspill eller opplysninger med betydning for planarbeidet bes sendt skriftlig til Statens vegvesen, Region øst, Postboks 1010, 2605 Lillehammer, eller på e-post til firmapost-ost@vegvesen.no innen 02.12.2016.

UNDERSØKELSER OG REGISTRERINGER

Det vil i tiden framover foregå registreringer innen planområdet i form av befaringer, oppmålingsarbeider og mulige grunnundersøkelser. Berørte grunneiere kontaktes direkte.

 

PLANDOKUMENTER:

Planområde

Sist endret: 24.10.2016