Sagstugrenda

Bakgrunn

Kommunestyret i Gjøvik vedtok den 14. juni 2018 (sak 73/2018) detaljregulering for Sagstugrenda boligområde og oppheving av eldre planer, jf. plan‐ og bygningsloven §§ 12‐10, 12-12 og 12-14.

Planområdet ligger på nordsiden av Odnesvegen, ca. 7 km vest for Gjøvik sentrum. Det dekker et areal på ca. 148 daa mellom vegen Sagstugrenda i vest og Grandevegen i øst. Planforslaget er fremmet av Gjøvik kommune. Hovedhensikten med planen er å legge til rette for ny boligbebyggelse med eneboliger, tomannsboliger og rekkehus med tilhørende teknisk infrastruktur. 

Den nye planen erstatter de delene av reguleringsplanene for Viflatområdet (vedtatt 8. juli 1981) og Viflatområdet B13 (vedtatt 18. februar 1987).

Informasjon om klagefrist og innlsning/erstatning

Eventuell klage på vedtaket må du sende skriftlig og innen 3. august 2018 til postmottak@gjovik.kommune.no eller pr. brev til:
Gjøvik kommune
Sektor for samfunnsutvikling – arealplan
postboks 630
2810 Gjøvik

Eventueller krav om erstatning eller innløsning etter plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3 må du fremme innen 3 år etter denne kunnsgjøringen.

Plandokumenter

0. Vedtak og saksframlegg i kommunestyret
1. Plankart, datert 14. juni 2018
2. Planbestemmelser, datert 14. juni 2018
3. Planbeskrivelse, datert 14. juni 2018
4. Risiko- og sårbarhetsanalyse, datert 22. oktober 2015 
5. Befaringsrapport kulturminner, datert 6. august 2014
6. Støyutredning, datert 20. februar 2015
7. Overvann, grunnvann i planområdet, datert 3. juli 2014
8. Vurdering av eksisterende overvannsledninger, datert 8. september 2014
9. Vurderinger av omlegging av bekk og dimensjonering av kulverter, datert 4. september 2015
10. Merknader ved andregangs offentlig ettersyn