Sigstadplassen

Godkjent plan:

Gjøvik kommunestyre godkjente detaljreguleringsplan for Sigstadplassen i møte 13.12.2018, sak 135/2018.

Norconsult AS har utarbeidet planforslaget på vegne av forslagsstiller som er Gjøvik kommune ved Utbygging.

Planområdet på 194 dekar er sentralt plassert på Biri, mellom E6 og Biri sentrum. Området er i all hovedsak utbygd, og det er resterende ubebygd areal sør i området som er gjenstand for planarbeidet. Området er i grove trekk avgrenset mot fv. 330 Skumsrudvegen i nord, fv. 330 Paradisvegen og E6 mot øst, fv. 330 Fautmobakken og fv. 330 Birivegen mot sør og boligområdet Elverhøy mot vest.

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for ny utbygging i industriområdet på Sigstadplassen innenfor gjeldende industriformål. I hovedtrekk tillates det næringsbebyggelse, håndverks-, engros- og lagervirksomhet med kontor i tilknytning til næringsvirksomheten. Det tillates også lettere industri innenfor alle næringsområder med unntak av næringstomtene som ligger nærmest boligområdet. For byggeområde nærmest Lillehammervegen E6 tillates det i tillegg også plasskrevende varehandel. Det er ikke tillatt med ny virksomhet som kan medføre særlige miljøulemper for området og nærliggende boligbebyggelse.

Gjeldende arealbruk for boligområdet og eksisterende veger stadfestes. I tillegg legges det opp til å få bygget ut sammenhengende g/s-veg gjennom planområdet fra Birivegen til Paradisvegen og manglende g/s-veglenke langs Paradisvegen. For å ivareta boligene inne i industriområdet stilles det krav om bygging av fortau langs Fautvegen mellom Fautmogrenda og Fautmobakken. For å sikre ønsket utvikling av planområdet er funksjonskrav tilknyttet bl.a. byggehøyde, utforming og uteoppholdsareal nedfelt i planbestemmelsene og sammen med rekkefølgekrav for utbygging av gang- og sykkelveger og fortau. Det er videre krav som sikrer at det tas nødvendig hensyn til vern av friområder og vegetasjonsskjermer.

Planforslaget erstatter deler av følgende reguleringsplaner:
• Sigstadplassen/Elverhøy – planid 05050120, godkjent 6.11.1986
• Biri travbane – planid 05020113, godkjent 10.8.1983

Det vises til plandokumentene for nærmere informasjon.

Planen er vurdert etter forskrift om konsekvensutredning og det er konkludert med at planen ikke vil få vesentlige virkninger for miljø og samfunn etter § 10 og omfattes dermed ikke av kravet til konsekvensutredning.

Klagefrist er 9. januar 2019:

Dersom du er part i plansaken eller har rettslig klageinteresse i den, kan du klage på kommunestyrets vedtak, jf. Plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 1-9, og Forvaltningsloven kap. VI.

En eventuell klage må du sende til: postmottak@gjovik.kommune.no eller pr. brev til: Gjøvik kommune, sektor samfunnsutvikling – arealplan, postboks 630, 2810 Gjøvik.

Klagefristen er 9. januar 2019 (3 uker).

Eventuelle krav om innløsning eller erstatning etter §§ 15-2 og 15-3 i Plan- og bygningsloven, må du sende til oss innen 3 år etter denne kunngjøringen.

Plandokumenter

Saksprotokoll - godkjenning av detaljreguleringsplan for Sigstadplassen i kommunestyret 13.12.2018
Plankart - Sigstadplassen
Planbestemmelser - Sigstadplassen
Planbeskrivelse - Sigstadplassen
ROS-analyse - Sigstadplassen
Notat - Flomvurdering
Planskjema

Sist endret: 17.01.2018