Skjerven næringspark

Bakgrunn

 I medhold av § 12-8 i Plan- og bygningsloven, kunngjøres herved at det skal igangsettes reguleringsarbeide for utarbeidelse av områdereguleringsplan med konsekvensutredning for Skjerven næringspark i Gjøvik kommune. Dette ble vedtatt av utvalg for samfunnsutvikling i møte 8. februar 2018, sak 13/2018.

Planområdet ligger på gårds- og bruksnr. 14/21, 14/43, 14/80, 14/142, 15/1, 15/2, 15/12, 15/17, 15/18, 15/69, 15/70, 15/78, 15/79, 15/103, 15/134, 15/135, 15/137, 15/157, 15/158, 15/159, 15/163, 15/167, 15/187, 15/188, 15/189, 17/12, 17/108, 49/1, 49/2, 49/73, 49/74, 49/76, 49/77, 49/138, 49/153, 49/159 og 258/12.

Formålet med planarbeidet er å regulere Skjerven Næringspark med utvidelse, tilrettelegge for videre utvikling av området, ny adkomst direkte mot Fv.33, og utbedring av krysset mot fylkesveg 33.

Det vil bli gjort en utredning av tiltakenes konsekvenser for omgivelsene. Kommunen har vurdert at tiltaket er utredningspliktig i henhold til Forskrift om konsekvensutredninger av 22.06.2017 § 6 b) jf. vedlegg I pkt.24 «Næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål med et bruksareal på mer enn 15 000 m2».


Det vises til fastsatt planprogram for nærmere informasjon.

Gjøvik kommune har engasjert Rambøll AS til å utføre reguleringsplanarbeidet.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til Rambøll Norge AS ved Line B. Grønlie tlf. 48 21 69 49, line.gronlie@ramboll.no.

Innspill til planarbeidet

Eventuelle merknader eller innspill som kan ha betydning for planarbeidet sendes skriftlig til lillehammer@ramboll.no eller til Rambøll Norge AS, Løkkegata 9, 2615 Lillehammer innen 3. april 2018.

Fastsatt planprogram

Utvalg for samfunnsutvikling  fastsatte planprogrammet for reguleringsplanarbeidet for Skjerven næringspark i møte den 26.april 2018 - sak 38/2018. 

Plandokumenter

Fastsatt planprogram

Saksprotokoll - samfunnsutvikling sak 38/2018 - fastsetting av planprogram

Kart med avgrensning av planområde

Referat fra oppstartsmøte

Sist endret: 12.02.2018