Skolegata 8

Vedtak av reguleringsplan

Kommunestyret vedtok den 11.april 2019 reguleringsplanen for Skolegata 8, jf. plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 12-14: Detaljregulering for Skolegata 8, SAK 41/2019

Om planen

Planområdet ligger sentralt i Gjøvik sentrum på hjørnet Bassengvegen og Skolegata. Planområdet er på totalt 0,9 daa og berører deler av vegene Skolegata og Bassengvegen. Formålet med planen er å legge til rette for økt utnyttelse i sentrumsnære omgivelser og oppføring av et nytt leilighetsbygg i inntil fire etasjer. Planforslaget innebærer riving av Østbygården fra ca. 1890 med vernegard 3.

Informasjon om klagerett og innløsning/erstatning

Ta kontakt med oss hvis du har noen spørsmål. Du kan kontakte arealplanlegger Guro Bredenbeck på telefon 90 86 55 17eller sende en e-post til post@gjovik.kommune.no.

Klagefrist er 16.mai.

Eventuell krav om erstatning eller innløsning, må du sende inne 3 år fra denne kunngjøringen, jf. Plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3.

Plandokumenter

Saksprotokoll
Plankart
Planbestemmelser
Planbeskrivelse
Risiko- og sårbarhetsanalyse
Situasjonsplan, snitt- og plantegninger
Sol- og skyggediagram
Merknader
NIKU-oppdragsrapport
Uttalelse fra Gjøvik Historielag
Tilstandsrapport Norconsult
Mjøslab-rapport

Illustrasjoner

Sist endret: 24.10.2016