Store Slaggveg 14

Planvedtaket

Kommunestyret vedtok den 20. juni 2019 detaljregulering for Store Slaggveg 14 (SAK 79/2019), jf. plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 12-14. 

Om planen

Planområdet ligger som del av et høydedrag nær Hunndalen sentrum, i enden av Store Slaggveg. Området rundt eiendommen 69/617 består hovedsakelig av frittliggende boligbebyggelse, men også næringsbebyggelse. På selve eiendommen ligger et eksisterende bygg med flere leiligheter. Planområdet er på 5,5 daa, og plangrensen følger teiggrensen for eiendommen.

Hensikten med reguleringensplanen er å fortette eiendommen med 12 nye boenheter fordelt i 3 bygningsvolumer på 2 etasjer, med tilhørende uteareal. 

Planen vil delvis erstatte reguleringsplanen Fredheim - Hunndalen vedtatt 1961 i tillegg til en delingsplan  for boligtomter for Vesle og Store Slaggveg (planID 05020211) vedtatt 3.11.1982.

Kommuneplanens arealdel er gjeldene, og formålet boligbebyggelse videreføres i planen.

 

Klagefristen er 20. juli 2019

Dersom du er part i plansaken eller har rettslig klageinteresse i den, kan du klage på kommunestyrets vedtak, jf. Plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 1-9, og Forvaltningslovens kap. VI. Ev eventuell klage må du sende til

postmottak@gjovik.kommune.no

eller pr. brev til:

Gjøvik kommune
Sektor samfunnsutvikling - arealplan
Postboks 630 2810 Gjøvik

Eventuelle krav om innløsning eller erstatning etter §§ 15-2 og 15-3 i Plan- og bygningsloven, må du sende oss innen 3 år etter denne kunngjøringen.

Har du spørsmål til planen, kan du sende disse til Tone Dullerud på e-post tone.dullerud@gjovik.kommune.no

Plandokumenter

Saksutredning og vedtak fra møte i kommunestyret 20.juni 2019, sak 79/2019

1. Plankart

2. Reguleringsbestemmelser

3. Planbeskrivelse

4. Risiko- og sårbarhetsanalyse

5. Samlede merknader ved offentlig ettersyn

6. Situasjonsplan i målestokk 1:500

7. Planer, snitt og fasader

8. Terrengsnitt i målestokk 1:500

9. Solstudie ved vårjevndøgn, 21. mars

Sist endret: 21.03.2018