Store Slaggveg

Planvedtak

Kommunestyret vedtok den 13. desember (sak 137/2018) detaljplan for Store Slaggveg 9.

Om planen

Planområdet er på ca. 5,4 dekar og ligger om lag 4 kilometer vest for Gjøvik sentrum, med nærhet til Hunndalen sentrum.

Hensikten med planen er å bidra til å fortette i et allerede etablert eneboligområde. Det kan bygges 5-7 nye boenheter. Nye boenheter kan oppføres som tomannsbolig, rekkehus eller enebolig, og skal ha saltak.

Planen opphever deler av bebyggelsesplan for Boligtomter ved Vesle og Store Slaggveg (planid 05020112), godkjent 15.11.1982.

Informasjon om klagerett og innløsning/erstatning

Eventuell klage på vedtaket må du sende skriftlig og innen 9. januar 2019 til postmottak@gjovik.kommune.no, eller per brev til

Gjøvik kommune
Samfunnsutvikling - arealplan
Postboks 630
2810 Gjøvik

Eventuell krav om erstatning eller innløsning, må du sende inne 3 år fra denne kunngjøringen, jf. Plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3.

Plandokumenter 

Saksframlegg og vedtak i Kommunestyret 13. desember 2018

Plankart

Planbestemmelser

Planbeskrivelse

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Illustrasjoner

Sol- og skyggestudie

Lokal overvannshåndtering

Merknader offentlig høring og ettersyn

Kommentarer fra forslagsstiller offentlig høring og ettersyn

Sist endret: 09.11.2017