Storgata 7

Bakgrunn:

Det er varslet oppstart av detaljreguleringsarbeid for Storgata 7 i Gjøvik sentrum. Planarbeidet skal utføres av Feste Kapp AS på vegne av Storgata 7 Gjøvik AS.

Planområdet omfatter eiendommene gnr. 67, bnr. 1038, og deler av gnr. 67, bnr. 1035, samt tilstøtende vegareal i Bakkegata og Storgata.

Hensikten med reguleringen er å endre bruken av 2. og 3. etasje fra kontor til boligformål, og bygge på en tilbaketrukket 4. etasje. Gjennom dette legges det til rette for inntil 16 leiligheter. Forretningsformål på første plan opprettholdes.

Planforslaget bygge på skisser uterbeidet av KONTUR AS.

Planområdet inngår i den eldre reguleringsplanen "del av Gjøvik sentrum" vedtatt 24.05.1973. Med bakgrunn i planens alder er det kommuneplanens arealdel som gir føringer for ny reguelringsplan. Eiendommen er i kommuneplanens arealdel avsatt til sentrumsformål.

Frist for innspill er 10. april 2019:

Innspill til planarbeidet sender du til kapp@feste.no.

Kontaktinformasjon:

Har du spørsmål til planarbeidet, kan du kontakte plankonsulent på tlf.: 61 16 83 00, eller kapp@feste.no.

Plandokumenter:

Varslingsbrev
Planområde
Referat fra oppstartsmøte
Skisseprosjekt fra arkitekt
Planskjema (til offentlige myndigheter)

Sist endret: 18.03.2019