Strandgata 13C

Bakgrunn

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, er det varslet oppstart av arbeid med deatljregulering for Strandgata 13C. Planarbeidet blir utført av Kontur AS på vegne av OBC Eiendom AS.

Planområdet

Planområdet omfatter eiendommen gnr/bnr 61/162 som ligger i Gjøvik sentrum. Planen grenser mot Strandgata i vest, Hunnselva i nord og Parkgata i øst.

Gjeldende reguleringsplan for eiendommen er "Kvartal 114" vedtatt 16. juni 2011, med mindre endring 5. juli 2011. Denne blir opphevet som følge av den nye planen.

Hensikten med planarbeidet

Hensikten med planarbeidet er å bruksendre deler av eksisterende næringsbebyggelse til boligformål og bygge en ny boligblokk på fem etasjer på den eksisterende parkeringsplassen sør for bebyggelsen på eiendommen. Gjennom planarbeidet skal man sikre både private og felles uteoppholdsarealer, i tillegg til kravet om en nærlekeplass. Parkering er planlagt på bakkeplan under den nye boligblokken.

Detaljreguleringen er vurdert til å ikke falle inn under kriteriene i forskrift om konsekvensutredninger.

Kontaktinformasjon

Ta kontakt med Kontur AS v/Morten Løkken dersom du har noen spørsmål knyttet til planarbeidet.
Telefon: 94193056
E-post: morten.lokken@kontur.as

Frist for innspill er 6. desember 2018

Innspill sender du til morten.lokken@kontur.as eller Kontur AS, Strandgata 13 c, 2815 Gjøvik.

Plandokumenter

Kart med planområde

Referat fra oppstartsmøte

Sist endret: 23.11.2018