Svennessætra hyttefelt

Bakgrunn:

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 kunngjøres det oppstart av planarbeid for detaljregulering for Svennessætra hyttefelt.
Planområdet er på ca. 515 daa der 270 daa av dette er avsatt til fritidsbebyggelse i kommuneplanens arealdel (F1). Området består av skog og en sentral beliggende setervoll med tre bygninger tilknyttet tidligere seterdrift.
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av høgstandard hyttefelt med innlagt vann og strøm. Området skal bygges ut etappevis.

Plandokumenter:

Varsel om oppstart
Oversiktskart
Kommuneplan