Sykkelveg langs Føllingstads veg

Bakgrunn

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 ble det den 28.2.2018 varslet oppstart av arbeid med detaljregulering for ny sykkelveg langs Føllingstads veg i Gjøvik kommune. Sykkelvegtraséen vil strekke seg fra krysset ved Hunn gravlund og Hunnsvegen til krysset ved Bjørnsvebakken. Planarbeidet utføres av ANKR rådgivning AS på vegne av Gjøvik kommune, Teknisk drift.

Hensikten med planarbeidet er å etablere en ny tovegs sykkelveg med fortau på vestsiden av Føllingstads veg. Reguleringsplanen vil også omfatte nytt fortau og sykkelfelt langs øvre del av Ludvig Skattums gate. Eiendommer langs strekningene vil bli berørt.

Føllingstads veg og vegens sidearealer er i gjeldende kommuneplan avsatt til vegformål, samferdsel og teknisk infrastruktur. Planen vil i noen grad berøre områder avsatt til bolig, offentlig eller privat tjenesteyting og grad- og urnelund for å oppnå tilstrekkelig bredde.

Detaljreguleringen er vurdert å ikke falle inn under kriteriene i forskrift om konsekvensutredning.

Planområdet - utvidet plangrense

Nytt planområde omfatter Føllingstads veg fra krysset ved Hunn gravlund og Hunnsvegen til krysset ved Bjørnsvebakken og øvre del av Ludvig Skattums gate, med deler av tilliggende eiendommer langs vegtraséene på begge sider.

Siden varslet oppstart, er det i planprosessen blitt gjennomført innledende prosjektering og planlegging av sykkelveg i Føllingstads veg og Ludvig Skattums gate. Ved gjennomføring av dette arbeidet ser vi at det er behov for å utvide planområdet noe, utover det som ble varslet ved ordinært varsel om oppstart. Herved varsles derfor en utvidelse av planområdet.

Utvidelsen av planområdet inneholder et anleggsbelte for midlertidig arealdisponering i anleggsfasen. Ny utvidet plangrense omfatter derfor bredere område enn tiltakets endelige utstrekning. Senere høring av planforslag vil synsliggjøre dette.

Forventet videre fremdrift

Etter  utløpt frist for varsel om utvidet planområde, vil det bli foretatt merknadsbehandling av innkomne merknader. Når dette er gjennomført, legges forslag til reguleringsplan ut til offentlig ettersyn. I forbindelse med høring av plan blir det arrangert et åpent møte der vegplaner og reguleringsplanen blir presentert og eventuelle spørsmål blir besvart.

Slik det ser ut nå kan arbeidet med veg, fortau, sykkelveg og busstopp påbegynnes våren 2020. Det forutsettes at finansiering og grunnerverv faller på plass. Inneværende år blir dermed nordre del av Føllingstads veg midlertidig en grusveg. Gjøvik kommune vil i denne perioden gjøre alt for å redusere støvplager og sikre god framkommelighet for alle trafikantgrupper. Det tas forbehold om endringer i antatt framdrift.

Kontaktinformasjon

Ta kontakt med ANKR rådgivning AS v/Nils Kristian Raddum dersom du har noen spørsmål knyttet til
Telefon: 61 42 00 22
E-mail: post@ankr.no

Frist for innspill er 8. september 2019

Innspill til varsel om utvidet plangrense sender du til post@ankr.no eller ANKR rådgivning AS, Storgata 10, 2815 Gjøvik.

Plandokumenter

Oversiktskart

Referat fra oppstartsmøte 

Kart med planområdets sydlige del

Kart med planområdets nordlige del

Sist endret: 06.03.2018