Sykkelveg langs Føllingstads veg

Bakgrunn

Det er varslet oppstart av arbeid med detaljregulering for ny sykkelveg langs Føllingstads veg i Gjøvik kommune, i henhold til plan- og bygningslovens § 12-8. Sykkelvegtraseen vil strekke seg fra krysset ved Bjørnsvebakken til krysset ved Hunnsvegen. Planarbeidet utføres av Kontur AS på vegne av Gjøvik kommune, teknisk drift.

Hensikten med planarbeidet er å etablere en ny tovegs sykkelveg på østsiden av Føllingstads veg, samt å utbedre eksisterende fortau på vestsiden. Føllingstads veg vil som følge av tiltakene få en smalere bredde på minimum 6 meter. Reguleringsplanen vil også omfatte nytt fortau og sykkelfelt langs del av Ludvig Skattums gate. Enkelte private eiendommer langs strekningene vil bli berørt.

Føllingstads veg og vegens sidearealer er i gjeldende kommuneplan avsatt til vegformål, samferdsel og teknisk infrastruktur. Planen vil også i mindre grad berøre områder avsatt til bolig, offentlig eller privat tjenesteyting og grav- og urnelund for å oppnå tilstrekkelig bredde.

Detaljreguleringen er vurdert å ikke falle inn under kriteriene i forskrift om konsekvensutredning.

Kontaktinformasjon

Dersom du ønsker nærmere opplysninger eller har spørsmål, kan du kontakte Roar Jacobsen i KONTUR AS - tlf.: 61139020 - E-mail: roar.jacobsen@kontur.as

Frist for innspill er 30. mars 2018

Eventuelle merknader eller innspill til planarbeidet sender du skriftlig til KONTUR AS v/Roar Jacobsen, Strandgata 13C, 2815 Gjøvik  eller som e-post til roar.jacobsen@kontur.as innen 30. mars 2018.

Plandokumenter

Oversiktskart

Planavgrensning

Referat fra oppstartsmøte 

Sist endret: 06.03.2018