Vind idrettspark

Bakgrunn:

Gjøvik kommunestyre godkjente detaljregulering for Vind idrettspark i møte 13. desember 2018, sak 136/2018.

Forslagsstiller Vind idrettslag har engasjert Feste Kapp til å utarbeide planforslag for Vind idrettspark.

Planområdet omfatter hele Vind idrettspark, som ligger ved Østby gård i sørbyen. Plangrensen følger den naturlige avgrensningen rundt dagens idrettsplass, og er tilpasset formålsgrenser i gjeldende reguleringsplan i nord, og inkluderer gamle Vestre Totenveg i øst. Planområdet omfatter totalt 56,8 dekar.

Vind idrettslag eier deler av området (102/6) . Øvrige deler som inngår i Vind idrettspark fester Vind av Gjøvik kommune, og et mindre areal er en del av Østby gård sin eiendom.

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for oppføring av en ny idrettshall/flerbrukshall. I tillegg er nødvendig å sikre parkeringskapasitet og adkomstmuligheter for myke trafikanter, samt løsning for kollektivtrafikk.

Store deler av området er vist med formål «idrettsanlegg», og omfatter det som i dag benyttes av Vind idrettslag. I plankartet er det 3 delområder (a_ID1-3). Areal for flerbrukshall er tiltenkt innenfor nordre delområde (a_ID1), med en utnyttelsesgrad inntil %-BYA= 90% og byggehøyde inntil 15,5 meter på hallen.

Planen erstatter deler av reguleringsplan for Østbyhøgda (idrettsanlegg mm), godkjent 30.8.1976, og mindre vesentlig planendring fra 16.10.1981.

Det vises til plandokumentene for nærmere informasjon.

Klagefristen er 9. januar 2019:

Dersom du er part i plansaken eller har rettslig klageinteresse i den, kan du klage på kommunestyrets vedtak, jf. Plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 1-9, og Forvaltningsloven kap. VI.

En eventuell klage må du sende til: postmottak@gjovik.kommune.no eller pr. brev til: Gjøvik kommune, sektor samfunnsutvikling – arealplan, postboks 630, 2810 Gjøvik.

Klagefristen er 9. januar 2019 (3 uker).

Eventuelle krav om innløsning eller erstatning etter §§ 15-2 og 15-3 i Plan- og bygningsloven, må du sende til oss innen 3 år etter denne kunngjøringen.

Plandokumenter:

Saksprotokoll- godkjenning av detaljregulering for Vind idrettspark
Plankart
Planbestemmelser
Planbeskrivelse
ROS-analyse
Naturmangfoldsvurdering
Planskjema