Fremme privat reguleringsplan

Når er det krav om reguleringsplan?

Hovedregelen er at du ikke skal gjøre større bygge- eller anleggstiltak uten reguleringsplan, jf. plan- og bygningsloven § 12-1.

Du kan finne ut om en eiendom er regulert eller ikke på Gjøvik kommune sitt webkart. Velg Gjøvik kommune. Søk på gårds- og bruksnummer eller adresse, og velg arealplaner under verktøyet i menyen til venstre. Du kan også kontakte arealplanseksjonen hvis du trenger hjelp.

Dersom du ønsker å utvikle et område eller en eiendom som ikke er regulert, kan du fremme et privat forslag til detaljregulering.

Hvem kan fremme reguleringsplan?

Private tiltakshavere, organisasjoner og andre myndigheter har rett til å fremme forslag til detaljregulering. Disse reguleringsplanene skal være utarbeidet av fagkyndige som kjenner til kravene i lovverk, forskrifter og veiledninger. 

Private reguleringsforslag må innholdsmessig følge opp hovedtrekkene og rammene i kommuneplanens arealdel. Kommunen vurderer om vi stiller krav om å detaljregulere før en utbygger kan gjennomføre et tiltak.

Privatpersoner som ønsker å fremme et reguleringsforslag, må sammen med sin fagkyndige plankonsulent sende inn et såkalt planinitiativ og be om oppstartsmøte. Gjøvik kommune har egen mal som dere må bruke til dette.

Planprosessen

  1. Forespørre om dere bør lage reguleringsplan
  2. Planinitiativ og be om oppstartsmøte.
  3. Varsle planoppstart til grunneiere, naboer, berørte parter, orgnaisasjoner og offentlige myndigheter, og annonsere i avisa. Eventuell høring av planprogram.
  4. Lage planforslag og sende det til kommunen.
  5. Førstegangsbehandling i Utvalg for Samfunnsutvikling i Gjøvik kommune.
  6. Offentlig ettersyn / høring i minimum seks uker.
  7. Kommunen og forslagsstilleren bearbeider planen.
  8. Andregangsbehandling i Utvalg for Samfunnsutvikling i Gjøvik kommune.
  9. Kommunestyret i Gjøvik vedtar planen. Det er mulig å klage på kommunestyret sitt vedtak.

Behandlingstid

Det tar omtrent ett år fra du varsler planoppstart til planen er vedtatt av kommunestyret. Fremdriften avhenger av tiden forslagsstiller bruker på å utarbeide planen, graden av konflikter, krav til utredninger med videre. Kommunen sin saksbehandlingstid er inntil 12 uker fra et komplett planforslag er mottatt.

Pris

Her finner du informasjon om gebyr for behandling av private planforslag og dispensasjoner fra planer. De ligger under "Teknisk og eiendom" der du velger "Reguleringsplaner".

Oppstartspakke for private planforslag

Dokumentene i oppstartspakken kan du bruke som maler for plandokumentene i private planforslag og underveis i planprosessene. Malene er generelle og du må derfor tilpasse plandokumentene til det konkrete planforslaget.

Her finner du dokumentene i oppstartspakken:
Dokument Innhold
Veileder for private planforslag (pdf)  Inneholder informasjon om prosess og krav til private planforslag.
Veileder for leke- og aktivitetsområder (pdf) Veilederen utdyper retningslinjene i kommuneplanens arealdel.
Kravspesifikasjon for å levere digitale arealplankart (pdf) Inneholder alle kravene som digitale planforslag skal oppfylle.

Mal - Plainitiativ (pdf)
Mal - Planinitiativ (word)

Skjema for å planinitiativ/bestille oppstartsmøte sender du til Gjøvik kommune - arealplanseksjonen - minimum tre uker før oppstartsmøtet.

Mal - Annonse (pdf)
Mal - Annonse (word)

Mal for oppsett og innhold i varslingsannonse for oppstart av planarbeid.

Mal - Varslingsbrev (pdf)
Mal - Varslingsbrev (word)

Mal for varsling av berørte parter og regionale myndigheter ved oppstart av planarbeid.
Mal - Tittelfelt i plankart (pdf) 
Mal- Tittelfelt i plankart (dwg)
Plankartet skal du levere til kommunen med et standardisert tittelfelt som
beskriver farger og symboler som er brukt i planforslaget. Malen er i dwg-format, slik at du kan bruke den direkte i prosjektet.

Mal - Planbestemmelser (pdf) 
Mal - Planbestemmelser (word)

Bestemmelsene skal ha et standardisert oppsett.
Mal - planbeskrivelse (pdf)
Mal - planbeskrivelse (word)
En planbeskrivelse skal ha basisi i et standardisert oppsett.
 Link til veileder Risiko- og sårbarhetsanalyse er påkrevet i alle plansaker. Vi viser til veileder om ROS-analyser fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).
Mal - NML-vurdering (pdf)
Mal - NML-vurdering (word)
Du må vurdere planforslaget i henhold til kravene i naturmangfoldsloven. Dette oppsummerer du i planbeskrivelsen.
Mal for planprogram (pdf)
Mal for planprogram (word)
Et planprogram skal ha basis i et standardisert oppsett.
Oppstartspakke  ZIP-fil med alle dokumentene nevnt over.

Nyttige lenker

Plan- og bygningsloven
Forskrift om konsekvensutredning
Forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og bygningsloven
Planlegging.no
Miljøkommune.no
Miljøstatus i Norge
Enova
Statens kartverk
Norges geologiske undersøkelse (NGU)
Fylkesmannen i Innlandet
Oppland fylkeskommune
Statens vegvesen

 

Sist endret: 06.09.2018