Garasjer

Bestemmelser om størrelse

Du kan selv søke om å oppføre eller rive bygg hvor samlet bruksareal/bebygd areal ikke er over 70 m². Bygningen skal oppføres i inntil én etasje og kan i tillegg ha kjeller. Gjøvik kommune har gjennom reguleringsplaner og kommuneplan innført begrensninger særlig i forhold til størrelse på garasje i tettbygde strøk. Det tillates her sjelden garasjer over 50m².

Garasjer med bruksareal i andreetasje tillates i de fleste tilfeller ikke. Maks tillatt høyde på garasje er i kommuneplanen satt til 5 meter.

Unntatt søknadsplikt

Frittliggende bygning inntil 50m², - herunder garasje, er under gitte forutsetninger unntatt fra søknadsplikt. Det gjøres oppmerksom om at unntaksbestemmelsene kun gjelder ett bygg. Du kan derfor ikke kombinere flere «unntatte tiltak» av samme karakter uten å søke.

Garasjen kan ikke plasseres i konflikt med øvrige bestemmelser i reguleringsplan, kommuneplan, plan- og bygningsloven, teknisk forskrift, jernbaneloven og vegloven eller kommer nærmere vann- og avløpsledninger enn 4 meter. Videre er det et kriterium at følgende vilkår oppfylles:

  • Maksimal mønehøyde er 4,0 m og maksimal gesimshøyde 3,0 m målt fra ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. Bygningen må være i en etasje og kan ikke underbygges med kjeller.
  • Minimum 1,0 m fra nabogrense.
  • Minimum 1,0 m fra annen bygning på egen eiendom. 
  • Tiltaket skal ikke kunne brukes til beboelse. Med dette menes at det ikke kan etableres kjøkken, stue, soverom eller våtrom.
  • Bestemmelsen omfatter for eksempel bruk til bod, veksthus, søppelskur, sykkelskur, garasje / carport, vedbod, dukkehus, hobbyverksted, atelier, lysthus, øvingslokale og liknende.
  • Eiendommen må være bebygd – dvs. at den minimum må være bebygd med småhus.

Plassering på tomten

Garasjer må, som andre type bygg, plasseres innenfor byggegrensen markert i reguguleringsplaner.

Frittstående garasje/carport/bod under 50 m² i bruksareal og bebygd areal, kan normalt tillates plassert inntil 1 m fra nabogrense.

Bygg større enn 50 m² kan ikke plasseres nærmere nabogrense enn 4 meter, dersom ikke berørte nabo(er)s samtykke foreligger. Avstandserklæring må foreligge. LINK TIL NABOSAMTYKKE. Kommer garasjen nærmere 4 meter fra egne bygg eller 8 meter fra naboens bygg, vil det også bli nødvendig å utføre tiltak på garasjen for å hindre faren for brannspredning mellom naboeiendommer/egne bygg.

 Dersom garasje/carport/bod bygges sammen med boligen på eiendommen, som tilbygg, kan tiltaket ikke plasseres nærmere nabogrense enn 4 meter, dersom ikke berørte nabo(er)s samtykke foreligger. Avstandserklæring må foreligge.

Tiltakets avstand til offentlig vei må samsvare bestemmelsene i veiloven. I forhold til kommunal vei, har kommunen bestemmelser som sier at der garasjer plasseres parallelt med veien skal det være en avstand på minst 2 meter til eiendomsgrense mot veien. Om garasjen plasseres vinkelrett (med porten mot veien) kreves det en avstand på minimum 5 meter fra porten til eiendomsgrense mot vei.

Tiltaket må plasseres minimum 4 meter fra kommunens vann- og avløpsledninger

Slik søker du

Følg fremgangsmåten som beskrevet her.

Hvordan søke? 

Ny eller utvidet avkjørsel

Hvis garasjen utløser behov for endret eller ny avkjørsel må det samtidig søkes om dette. Du må da også vise hvordan ny avkjørsel utformes.

Garasjer med leilighet/oppholdsareal

Om man vurderer leilighet eller opphold til egen bruk i garasjen bør en være oppmerksom på at det da stilles krav til en ansvarlig søker for tiltaket. Reglene for avstand til veg og nabogrense vil da håndheves strengere enn hva som er tilfelle for kun garasje/carport. Leilighet/oppholdsareal utløser i tillegg en rekke teksniske krav og blant annet krav til 100 m² uteareal avsatt til den nye boenheten, samt krav om 1-2 biloppstillingsplasser pr. boenhet.
Det påpekes at kommuneplanen ikke åpner opp for å opprette leilighet/oppholdsareal i garasjer. Dette gjelder også de fleste reguleringsplaner.

Sist endret: 06.09.2018