Skal du bygge?

 

Elektronisk nabovarsling fra Norkart

Norkart har byttet ut rekommanderte brevsendinger med en digital prosess der nabovarsel sendes og mottas via altinn. Dette er raskere, enklere og billigere enn slik det har vært gjort frem til nå, både for søker og nabo.

Søkeren lager nabovarselet digitalt og betaler via betalingstjenesten Nets. Deretter sendes det elektroniske nabovarselet automatisk til de valgte naboenes innboks hos Altinn.

Dersom noen av naboene har merknader, kan de åpne vedlegget hos Altinn, skrive inn sine kommentarer, signere digitalt og sende svaret i retur til søker via Altinn.

Prøv denne tjenesten ved å gå inn på Direktoratet for byggkvalitet sine nettsider. 

Teknisk forskrift vedtatt 1. juli 2017 (TEK17)

Direktoratet for byggkvalitet sine nettsider kan du finne mer informasjon (ekstern lenke)

Retningslinjer for utleie av hybler

Kommunestyret vedtok 30. mars 2017 retningslinjer (planbestemmelser) for å leie ut hybler i private hus.

Retningslinjene kan du laste ned her 

Endringer fra 1. juli 2015

Den 1. juli 2015 trådte endringer av plan- og bygningsloven samt forskrift om byggesak (SAK 10) i kraft. 

Mange har nok fått med seg at enkelte tiltak, som følge av dette, vil være unntatt fra søknadsplikt. Det er imidlertid en del forhold du som tiltakshaver må sette deg inn i før du setter i gang med byggingen.

Sjekk bestemmelsene før du begynner å bygge!

Allerede før 1. juli 2015 har det vært en rekke byggetiltak som du kan oppføres uten at det foreligger søknad og tillatelse, jf. plan- og bygningsloven § 20-3.  Etter 1. juli i år har ytterligere tiltak bitt innlemmet i denne bestemmelsen (lovhjemmelen er for øvrig endret til § 20-5). 

Selv om det fra tabloidpressen kan virke som det nå er «fritt fram» er det mange vilkår som må være oppfylt for at du slipper å sende inn byggesøknad. Man skal også huske at selv om tiltakshaver nå får større frihet, følger det også et større ansvar. Tiltakshaver har gjennom en ordinær byggesøknad en trygghet ved at kommunen gjennomgår søknadsdokumentasjonen i sin saksbehandling før tiltaket kan settes i gang. Men for tiltak som er unntatt fra søknadsplikt vil det være tiltakshaver alene som har det fulle ansvaret for å påse at byggverket er i henhold til gjeldende bestemmelser. Det er derfor viktig at du setter deg godt inn i reglene før du begynner å bygge. Tiltak som er oppført i strid med gjeldende bestemmelser må omsøkes i ettertid, - og kan i verste fall måtte rives for eiers regning.

Det er særdeles viktig å merke seg at de nye reglene ikke har gjennomskjærende kraft i forhold til øvrige bestemmelser. Dette betyr at alle tiltak må være i samsvar med reguleringsplan, kommuneplan, plan- og bygningsloven, teknisk forskrift, jernbanelovens og veglovens bestemmelser, - også de som er unntatt søknadsplikt. Tiltaket kan heller ikke plasseres nærmere vann- og avløpsledninger enn 4 meter.

Dersom tiltaket er i strid med en eller flere av de ovennevnte bestemmelsene må du søke! 

Hva er nytt?

De viktigste endringene for "folk flest" er trolig at både frittliggende bygning inntil 50 m2 og tilbygg inntil 15 m2 nå er unntatt fra søknadsplikt. Her er det imidlertid en rekke vilkår som må være oppfylt for at man skal slippe å søke:

Frittliggende bygning inntil 50m2:

 1. Maksimal mønehøyde er 4,0 m og maksimal gesimshøyde 3,0 m målt fra ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. Bygningen må være i en etasje og kan ikke underbygges med kjeller.
 2. Minimum 1,0 m fra nabogrense.
 3. Minimum 1,0 m fra annen bygning på egen eiendom. 
 4. Tiltaket skal ikke kunne brukes til beboelse. Med dette menes at det ikke kan etableres kjøkken, stue, soverom eller våtrom.
 5. Bestemmelsen omfatter for eksempel bruk til bod, veksthus, søppelskur, sykkelskur, garasje / carport, vedbod, dukkehus, hobbyverksted, atelier, lysthus, øvingslokale og liknende.
 6. Eiendommen må være bebygd – dvs. at den minimum må være bebygd med småhus.

Tilbygg inntil 15m2:

 1. Mindre tilbygg som ikke inneholder rom til varig opphold eller beboelse, og hvor verken samlet bruksareal eller bebygd areal er over 15 m2 unntas fra søknadsplikt.
 2. Eksempler på tilbygg som er unntatt er for eksempel veranda, terrasse og lignende, åpent overbygget inngangsparti eller bod.
 3. Minimum 4,0 m fra nabogrense.
 4. Minimum 1,0 m fra annen bygning på egen eiendom.
 5. Tilbygget må stå på bakken.

Det gjøres oppmerksom om at unntaksbestemmelsene gjelder ett bygg. Du kan derfor ikke kombinere flere «unntatte tiltak» av samme karakter uten å søke.

Når bygget er ferdig

Tiltakshaver skal informere kommunen om tiltaket og plasseringen når det er ferdigstilt, slik at kommunen kan oppdatere kart- og matrikkeldata. Her må det også oppgis bruksareal (BRA) og bebygd areal (BYA). Det skal ikke søkes om - eller utstedes, ferdigattest for bygg som er unntatt fra søknadsplikt.

Viktig:
Etter at du er ferdig med å bygge, må du sende inn skjemaet (klikk på linken) som heter «Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt». Husk å legge ved kart som viser tilbygget eller nybygget. Dette skal være målsatt.

For mer informasjon

Dersom du ønsker å lese mer om lovendringene finnes ytterligere informasjon på Direktoratet for Byggkvalitet sine nettsider. (ekstern lenke).

Direktoratet for Byggkvalitet har også laget en veileder som hjelper deg å finne ut om du slipper å søke om å få bygge, eller om du må sende inn en byggesøknad til kommunen.

Prøv veiviseren (ekstern lenke)

Husk at de nye unntakene fra krav om søknadsplikt ikke har gjennomskjærende kraft i forhold til de øvrige bestemmelsene. Før du setter i gang med å bygge må du derfor forsikre deg om at tiltaket ikke er i strid med:

Dersom du likevel skulle være usikker på om du må søke eller ikke, anbefaler vi at du tar kontakt med kommunen.

Hva kan du bygge

Uansett hva du ønsker å bygge må tiltaket være i samsvar med plan og regelverk.
Plan- og bygningsloven setter almenne bestemmelser, som for eksempel byggegrense til nabo hvor hovedregelen er at tiltaket må være minimum 4 meter fra nabogrensen. For garasjer og uthus kan kommunen gi tillatelse til plassering inntil 1 meter fra nabogrensen. Tiltakets avstand til offentlig vei må samsvare med bestemmelsene i veiloven. Reguleringsplan og kommuneplan regulerer konkrete bestemmelser for område du bor på, herunder hva og hvor du kan bygge i forhold til byggegrense, hvor stor grad av tomten som kan bebygges osv. Det er derfor viktig at du setter deg inn i reguleringsplanen som gjelder for ditt område og kommuneplanen for først å finne ut hva du faktisk kan bygge på din eiendom.
Reguleringsplanen for ditt område finner du ved å bruke vår kartportal.
Informasjon om reguleringsplaner finner du her.
Noen steder finnes det ingen reguleringsplan. Her vil kommuneplanen (Langtidsplan 2013) bestemme hva du kan bygge.

Langtidsplan 2013: Kommuneplanens arealdel med bestemmelser og retningslinjer

Hva skal du bygge?

Tiltak du ikke trenger å søker om

Frittliggende bygning på bebygd eiendom

Mindre tilbygg

Enkelte mindre tiltak i eksisterende bebyggelse

Enkelte mindre tiltak utendørs

Med alle disse unntakene fra søknadsplikt følger det begrensninger som blant annet størrelse og høyde. Tiltaket og dets plassering må være i samsvar med bestemmelsene i reguleringsplan, kommuneplan, plan- og bygningsloven, teknisk forskrift, jernbanelovens og vegloven. Er det ikke det, er tiltaket likevel søknadspliktig. Det er derfor viktig at du leser videre om disse tiltakene slik at du ikke mistolker reglene.

Trykk her for å lese videre.  

Tiltak du kan søke om selv

Tilbygg. Du kan søke selv om å oppføre tilbygg hvor verken samlet bruksareal eller bebygd areal er over 50 m². Tilbygget kan i tillegg ha kjeller, såframt kjelleren bare inneholder tilleggsdel, og har himlingen lavere enn 1,5 m over det planerte terrengets gjennomsnittsnivå rundt bygningen. (Se byggesaksforskriften (SAK10) § 3-1, jf. § 6-1).

Frittliggende bygning (eksempelvis garasje) En enkelt frittliggende bygning som ikke skal brukes til beboelse, og hvor verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 70 m² . Bygningen kan oppføres i inntil én etasje og kan i tillegg være underbygget med kjeller.

Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel innenfor en bruksenhet Du kan selv søke om å endre bod eller vaskerom til f.eks. soverom, stue eller liknende innenfor eksisterende enebolig / leilighet eller branncelle.

Du kan ikke søke selv dersom tiltaket medfører endringer i bærende konstruksjoner (for eksempel pigging av gulv eller åpning i bærevegg).

Enkelte skilt- og reklameinnretninger Se saksforskriftene § 3 – 1 her for vilkår.

Enkelte antennesystem Se saksforskriftene § 3 – 1 her for vilkår.

Alminnelige driftsbygninger i landbruket Tiltak som omfattes av plan- og bygningsloven § 20-2 første ledd bokstav b om alminnelige driftsbygninger i landbruket, er:

Oppføring, plassering, vesentlig endring, vesentlig reparasjon, riving av, eller bruksendring til driftsbygning inntil 1000 m² bruksareal (BRA).Tilbygg til driftsbygning dersom bygningens totale areal inkludert tilbygget ikke overstiger 1000 m² bruksareal (BRA).

Midlertidige bygninger Du kan selv søke om å oppføre midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg som nevnt i pbl. § 20-1 første ledd bokstav j og som ikke skal plasseres for lengre tidsrom enn 2 år.

Tiltak du må få et firma til å søke for deg

Noen tiltak er av en slik art at man må ha hjelp fra et fagkyndig firma i søknadsprossessen.

Dette gjelder blant annet:
Nye eneboliger
Nye fritidsboliger
Påbygg
Takoppløft/ark
Tilbygg over 50m² (samlet bruksareal eller bebygd areal).
Ny bruksenhet i eksisterende bolig.

Du må først finne et foretak som kan stå ansvarlig for tiltaket for deg. Noen foretak har sentral godkjenning og er dermed forhåndsgodkjent hos kommunen. Andre foretak har ikke sentral godkjenning og må godkjennes av kommunen i hver konkrete sak. Register over firma med sentral godkjenning finner du her (ekstern lenke).

Firmaet skal være den som holder kontakten med kommunen når søknaden er sendt kommunen. Har du noen spørsmål i løpet av byggesaken, er det firmaet du skal kontakte.

Du kan selvsagt kontakte kommunen for veiledning i forkant av byggesaken.  

Informasjon om vanlige tiltak

Her har vi samlet en liten veiledning til de vanligste private tiltakene i Gjøvik kommune.

Skal du bygge garasje?

Garasjer

Skal du bygge terrasse?

Terrasser

Tilbygg eller påbygg?

Tilbygg

Søke om bruksendring?

Bruksendring/utleie

Hvordan søke

Hvis du allerede vet at det du skal bygge et et tiltak du kan søke om selv, finner du hvordan du skal søke her. Hvordan søke?

Før du skal bygge

Er du usikker på hvordan tiltaket er i forhold til lover og regler og har noe konkret du ønsker diskutert med kommunen før oppstart, kan du anmode om en forhåndskonferansen. Skjemaet for dette finner du her.

Anmodning om forhåndskonferanse

Veiledninger

Bygging nær elektriske ledninger (Eidsiva 2017)

Priser, gebyrer og avgifter

Kommunestyret vedtar nye satser i desember hvert år.

Klikk her for å se årets betalingssatser

Sist endret: 27.09.2018