Tilbygg

Hva er forskjellen på et tilbygg og et påbygg

Tilbygg kan du søke om selv dersom tilbygget er under 50 m². Påbygg må søkes om gjennom et ansvarlig foretak.

Tilbygg

 • Tilbygg er utvidelse av grunnflaten på en bolig.
 • Tilbygg inntil 50 m² (samlet bruksareal eller bebygd areal) kan du søke om selv.
 • Er tilbygget over 50 m² må du søkes om av et ansvarlig foretak.
 • Avstand til nabogrense skal være 4 meter.
 • Tilbygget må være i samsvar med gjeldende plangrunnlag, herunder blant annet bestemmelser om grad av utnytting,  byggegrenser og arealformål.

Påbygg

 • Påbygg er utvidelse av bygningen i høyden uten at dets grunnflate blir endret.
 • Påbygg er alltid søknadspliktig.
 • Påbygg vil eksempelvis være tiltak som griper inn i takkonstruksjonen – eksempelvis takoppletter og arker.
 • Påbygg krever ansvarsretter for alle aktuelle ansvarsområder

Tilbygg under 50 m²

Tilbygg som ikke overskrider 50 m² i bebygd areal og/eller bruksareal er tiltak du må søke om, men du kan søke selv. Tilbygget må ikke inneholde ny boenhet. Skal tilbygget benyttes til selvstendig boenhet, må det søkes gjennom et ansvarlig foretak.

Tilbygg under 15 m²

Det er ikke søknadspliktig å oppføre mindre tilbygg som ikke inneholder rom til varig opphold eller beboelse, og hvor verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 15 m². For at unntaksbestemmelsen skal gjelde er det imidlertid flere vilkår som må oppfylles:

 • Minimum 4,0 m fra nabogrense.
 • Minimum 1,0 m fra annen bygning på egen eiendom.
 • Tilbygget må stå på bakken.
 • Eksempler på tilbygg som er unntatt er for eksempel veranda, terrasse og lignende, åpent overbygget inngangsparti eller bod.

Det gjøres oppmerksom om at unntaksbestemmelsene gjelder ett bygg. Du kan derfor ikke kombinere flere «unntatte tiltak» av samme karakter uten å søke. Videre er det et vilkår at tilbygget kommer i konflikt med øvrige bestemmelser i reguleringsplan, kommuneplan, plan- og bygningsloven, teknisk forskrift, jernbaneloven og vegloven eller kommer nærmere vann- og avløpsledninger enn 4 meter.

Slik søker du

Er tilbygget på 50 m² i bebygd areal og/eller bruksarealeller under og ikke inneholder ny boenhet kan du søke selv.

Hvordan søke?

Tilbygg over 50 m²

Tilbygg over 50 m² i bebygd areal og/eller bruksareal  må søkes om og søknaden må gjøres av et ansvarlig foretak.

Sist endret: 06.09.2018