Hvordan søke

Veileder for hvordan du søker når du kan søke selv.

Hvordan søke?

Klargjør papirene som skal inn sammen med byggesaken.

1. Skriv ut situasjonskart via vår kartportal og tegn byggetiltaket med mål inn på dette kartet. Se veileder for situasjonsplan her.

2. Få noen til å tegne tiltaket for deg, eller tegn selv. Tegninger som skal være med søknaden er målsatte fasadetegninger, plantegninger og snitt-tegninger. Det stilles krav om at tegningene er godt utført. Hvilket krav som stilles og eksempler på gode tegninger, kan du lese mer om her.  

3.Nabovarsel 

3.1 

Du kan bestille elektronisk nabovarsel fra Norkart. Norkart har byttet ut rekommanderte brevsendinger med en digital prosess der nabovarsel sendes og mottas via altinn. Søkeren lager nabovarselet digitalt og betaler via betalingstjenesten Nets. Deretter sendes det elektroniske nabovarselet automatisk til de valgte naboenes innboks hos Altinn.Dersom noen av naboene har merknader, kan de åpne vedlegget hos Altinn, skrive inn sine kommentarer, signere digitalt og sende svaret i retur til søker via Altinn.

3.2

Et annet alternativ er å bestille naboliste fra Ambita infoland. (Ekstern lenke). Siden krever innlogging med brukernavn og passord.  
Husk at alle som kan bli berørt av tiltaket skal varsles. Ta også med gjenboere (eiendommer på andre siden av vegen) der disse blir berørt. Er ikke alle naboene/gjenboere varslet, er søknaden mangelfull.Send ut nabovarsel basert på innhentet naboliste. Sammen med varselet skal det være en beskrivelse av tiltaket, tegninger som viser hele tiltaket, samt tegninger av sist godkjente situasjon.  Dersom tiltaket er avhengig av dispensasjon fra lov, plan eller forskrift skal naboene/gjenboere også varsles om dette. Skjema for nabovarsel finner du her. (Ekstern lenke).

4. Kommer tiltaket nærmere nabogrensen enn loven i utgangspunktet tillater, må berørte nabo gi samtykke til dette skal plasseringen kunne godkjennes. Skjema for nabosamtykke/erklæring om avtand finner du her. Nabosamtykke/erklæring om avstand.

5. Vent minst to uker for eventuelle nabomerknader. Naboene skal sende sine merknader til deg, slik at du kan kommentere dem før alt sendes samlet til kommunen.

Søknaden er nå klar til å sendes kommunen. Vi oppfordrer til at du benytter deg av en elektroniske søknad gjennom ByggSøk. (Ekstern lenke). Byggsøk gjør kommunens arbeid med søknaden enklere, og kan gi deg reduksjon på byggesaksgebyret hvis søknaden er komplett. Følg veiledningen i byggsøk og kontakt kommunen hvis noe er uklart.

Om du ikke har mulighet til å levere søknaden elektronisk finner du søknadsblankettene her.

Relevante blanketter
 • Søknad om tiltak uten ansvarsrett
 • Nabovarsel
 • Opplysniger gitt i nabovarsel
 • Kvittering for nabovarsel
 • Opplysninger om tiltakets ytre rammer

Dersom du velger ikke å bruke Byggsøk skal søknaden inneholde følgende dokumenter:

 • Søknadsskjema.
 • Opplysninger gitt i nabovarsel
 • Kvittering for nabovarsel
 • Eventuelle nabomerknader m/dine kommentarer
 • Eventuelt søknad om dispensasjon
 • Målsatt og målfast situasjonsplan i målestokk 1:500 (1:1000 for store tiltak)
 • Målsatte og målfaste fasadetegninger, plantegninger og snittegninger i 1:100.
 • Redegjørelse for hva som skal bygges
 • Eventuelt samtykkeskjema fra nabo dersom tiltaket plasseres nærmere grensen enn loven tillater

Sendes søknaden per papir eller e-post, skal søknaden markeres med "byggesak" og sendes til:

Gjøvik kommune
Postadresse: Gjøvik kommune Postboks 630, 2810 Gjøvik
E-postadresse:postmottak@gjovik.kommune.no.

Vi ber om at all dokumentasjon innsendes samlet.

Hvor lang tid tar det?

Tidsfrister for kommunens saksbehandling.

2 uker:

Forhåndskonferanser

3 uker:

Igangsettingstillatelser

Midlertidig brukstillatelser

Ferdigattester

Enkle byggetiltak der alle vilkår er oppfylt, hvor det ikke foreligger protester fra naboer eller gjenboere og hvor det ikke er nødvendig med uttalelse eller samtykke fra en annen myndighet. Søknaden  må være komplett og ikke inneholde mangelfull informasjon.

12 uker:

Omfattende byggetiltak, og som ikke er avhengig av dispensasjon.
Enkle byggesaker med mangefull søknad.
Saker med dispensasjon (unntatt fra plan)

Ingen lovpålagt frist:

Saker med dispensasjon fra plan

Saksbehandlingstiden regnes fra søknaden blir mottatt av kommunen. Rask behandling er avhengig av at søknaden er godt belyst. Dersom vi må be om tilleggsdokumentasjon stoppes vår saksbehandlingstid inntil saken er komplett.

Hva koster det å søke?

Link til betalingssatsene for Gjøvik kommune finner du her.  Trykk på linken under betalingssater, skroll deg ned til Teknikk og Eiendom og trykk på byggesak.

Informasjon om klage på vedtak

Ønsker du å klage?

Sist endret: 06.09.2018