Dyr og dyrehold

Husdyrhold

Husdyr er en viktig del av landbruket i Gjøvik. Her finnes det et allsidig husdyrhold med melkekyr, storfe, gris, sau, egg, slaktekylling, hest og pelsdyr. Landbrukskontoret forvalter og kontrollerer flere økonomiske ordninger som omfatter husdyr, har ansvaret for at det finnes en veterinærvaktordning i kommunen, samt oppfølging av husdyrgjødselforskriften.

Dyrevelferd i landbruket

Husdyr er en viktig del av norsk landbruk. I Gjøvik finnes det et allsidig husdyrhold med melkekyr, storfe, gris, sau, egg, slaktekylling og hest. De fleste arter av dyr som brukes i produksjon av mat og/eller klær (produksjonsdyr) har egne forskrifter som stiller et minimumskrav til hvordan dyrene skal ivaretas.

Alle som driver med husdyr har et ansvar for at dyrene stelles og håndteres på en måte som gjør at dyrene har det bra og får oppfylt sine behov.

Mer informasjon om dyr og dyrehold finnes på Mattilsynets nettsider (ekstern lenke)

Husdyrkonsesjon

Ordningen med husdyrkonsesjon setter grenser for hvor stor produksjon av svin og fjørfe det er anledning til å ha. Ordningen skal sikre at produksjonen fordeles på flere gårdsbruk.

Her er mer informasjon om husdyrkonsesjon på Landbruksdirektoratets nettsider (ekstern lenke)

Søknad om husdyrkonsesjon skal sendes til kommunen. Kommunen innstiller og sender saken videre til Fylkesmannen, som behandler og avgjør søknaden. Statens landbruksforvaltning er klageinstans.

Husdyrgjødsel

Lagring og bruk av husdyrgjødsel reguleres av forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav (ekstern lenke).

• Husdyrgjødsel skal fortrinnsvis spres om våren/i vekstsesongen.
• Husdyrgjødsel kan ikke spres på snødekket eller frossen mark.
• Husdyrgjødsel skal ikke spres i perioden fra og med 1. november til og med 15. februar.
• Søknader om tillatelse til spredning av husdyrgjødsel etter 1. november sendes til kommunen. Klageinstans er Fylkesmannens landbruksavdeling.
• Det er krav om minimum 8 måneders lagerkapasitet for husdyrgjødsel. Ved nybygg eller utvidelse/ utbedring av gjødsellager skal kommunen kontrollere og godkjenne bygget.

Veterinærvakt

Veterinærvakt for alle dyr (produksjonsdyr, hest, hunder og smådyr) kan nås på telefon 61177440 (Gjøvik/Vardal) eller 61185905 (Biri/ Snertingdal).

Hvis det gjelder et skadet eller sykt vilt, løshund eller ulovlig hunderase, ta kontakt med politiet på telefon 02800 eller se www.politi.no

Båndtvang

Det er generell båndtvang i perioden 1. april – 20. august.

I Gjøvik kommune er det ikke innført egen forskrift om båndtvang utover lovens generelle bestemmelser.

Bestemmelser om hundehold er regulert i lov om hundehold (ekstern lenke). Denne loven gir kommunene anledning til å regulere båndtvangen utover lovens generelle bestemmelser.

Døde og skadde dyr

Skadet, sykt eller påkjørt vilt? Ring politiet på telefon 02800.

Politiet kontakter fallviltjeger, som håndterer situasjonen.

Opplysninger som er viktig ved påkjørsel av vilt er

  • nøyaktig sted for påkjørselen
  • om dyret er dødt eller lever
  • om dyret har løpt sin vei, og i hvilken retning.

Dødt vilt langs veien? Ring Statens vegvesen på telefon 175.

Sist endret: 06.09.2018