Skogbruk

Skogbruk

Kommunen er en del av «skogbruksstyresmakten». Dette går fram av Lov om skogbruk (skogbruklova) § 3 (ekstern lenke). Lov om skogbruk er grunnlaget for kommunens forvaltningsarbeid på skogsektoren. Det er kommunens oppgave å påse at skogeierne overholder skogloven med tilhørende forskrifter. I tillegg er det kommunens oppgave å gjennomføre de tiltak som følger av den til enhver tid gjeldene landbruks- og skogpolitikk. Til dette hører blant annet en del økonomiske virkemidler.

Skogfond

Skogfond skal sikre at du som skogeier har midler til å finansiere investeringer på din skogeiendom. Skogfond er en tvungen fondsavsetning hjemlet i Lov om skogbruk (skogbrukslova) (ekstern lenke)

Ved tømmerhogst skal en del av verdien på tømmeret settes av på skogfond. Beløpet som blir satt av til skogfond er ikke skattepliktig. Skogfondsmidlene er knyttet til skogeiendommen og pengene kan kun benyttes til aktiviteter knyttet til skogeiendommen. Innestående skogfondsmidler følger eiendommen ved eierskifte. Skogeier har ikke krav på renter av det som står inne på fondet. Rentemidlene går til administrasjon av skogfondordningen, eventuelle tap ved ordningen, til ulike rådgivningstiltak og områdevise skogbruksplaner.

Her kan du sjekke saldo på skogfondet (ekstern lenke)

Landbruksdirektorates nettsider om skogfond og hva skogfondet kan brukes til

Vil du ha utbetaling fra skogfondet?

En del kulturtiltak i skogen kan dekkes av skogfondet. Ved utbetaling får du delvis skattefritak, med unntak av utbetaling som skal gå til å dekke merverdiavgift. Frist for krav om refusjon er senest året etter investeringen, men vi anbefaler at krav fremmes så raskt som mulig etter investeringen.

For utbetaling fra skogfond kan du bruke SLF-skjema 909:

Landbruksdirektoratets skjema for skogfond (ekstern lenke)

Ta kontakt med kommunen dersom du har spørsmål.

Tiltak kan også være tilskuddsberettiget (ekstern lenke)

Skogbruksplaner

Skogene i Gjøvik er taksert en rekke ganger, sist i 2000-2002. Gjøvik var den gang av de første kommunene hvor det ble knyttet miljøregistreringer til skogbruksplanene. I 2014 foregår det ny takst i Gjøvik, og med full gjennomgang av miljøregistreringene fra sist. Det utarbeides skogbruksplaner for de fleste skogeiendommene i kommunen.

Mer informasjon om skogbruksplaner finnes også på Landbruksdirektoratets hjemmeside (ekstern lenke)

Bygging av landbruksveger

Bygging av skogbruksveger (landbruksveger) er søknadspliktig. Dette er for å sikre at hensynet til miljø, landskap, kulturminner, friluftsliv og andre berørte interesser blir ivaretatt.

Her er link veiledning på landbruksdirektoratets nettside (ekstern lenke). Søknaden skal sendes den eller de kommunene hvor veganlegget er lokalisert. Naboer og rettighetshavere skal varsles om søknaden.

Du kan søke tilskudd til skogsbilveger. Tilskuddssatser varierer etter hvor i landet det er, om det er et enkelttiltak eller fellestiltak, vegstandard og hvilken skogbruksmessig nytte veien har. Her finner du informasjon og kontaktinfo hos fylkesmannen i Oppland (ekstern lenke)

Fastsettelsesbrev - Ny landbruksveiforskrift - Fastsetting

Forskrift om endring i forskrift av 4. februar 2004 nr. 44

Forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier

Sist endret: 06.09.2018