Tilskudd og velferd

Landbrukskontoret forvalter en rekke økonomiske virkemidler i jord- og skogbruket. Ta kontakt med oss hvis du ønsker informasjon om tilskuddsordningene eller vil ha hjelp til å søke om tilskudd.

Lokale prioriteringer i kommunen

Se eget dokument for Kommunal stimuleringspakke for jordbruket 2017 - 2022

Tilskuddsordninger

Produksjonstilskudd i jordbruket

Søknadsfristene er 15. mars og 15. oktober. 

Her kan du søke produksjonstilskudd elektronisk via
Altinn - Produksjonstilskudd i jordbruket (ekstern lenke)

Produksjonstilskudd er den største tilskuddsordningen i landbruket. For å være berettiget til tilskudd må foretaket være registrert i Brønnøysundregisteret med eget organisasjonsnummer.

Vilkår og veiledning finnes på Landbruksdirektoratets nettside (ekstern lenke)

Søknaden behandles av kommunen, som også kan yte noe bistand og gi veiledning for nyetablerte brukere.

Hvis det skulle oppstå problemer ved utfyllinga, eller du mangler noen opplysninger, må du likevel sende inn søknaden. Du vil ha mulighet til å hente opp igjen søknaden innenfor en 14-dagers periode etter at søknadsfristen er utløpt uten at dette blir registrert som ny søknadsdato.
Når det gjelder avløserutgifter for de 3 siste månedene, kan dette oppjusteres helt fram til 10. januar påfølgende år.
VIKTIG: SØRG FOR Å SENDE INN SØKNADEN INNEN FRISTEN!

Regionalt miljøprogram i jordbruket – RMP tilskudd

Søknadsfristen er 15. oktober

Her kan du søke RMP tilskudd elektronisk via Altinn - Regionalt miljøtilskudd

Opplysningene du legger inn i søknaden i år kan hentes fram igjen til neste år. Tilskuddet utbetales vanligvis i mars måned året etter.
Tilskuddsordningen er etablert for å opprettholde kulturlandskapet og forhindre forurensning fra landbruket. Tiltakene og satser blir bestemt ut i fra hva Fylkesmannen i Oppland ser på som de største miljøutfordringer i sitt fylke og satsene justeres årlig.

Hvis du har spørsmål til søknad om regionalt miljøtilskudd, kan du ta kontakt med landbrukskontoret i kommunen eller finne mer informasjon på

Fylkesmannens nettsider om regionale miljøtilskudd (ekstern lenke).

Tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket - NMSK

Formålet med ordningen er å stimulere til økt verdiskaping i skogbruket, samtidig som miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skogen blir ivaretatt og videreutviklet.

Søknad om tilskudd til skogkultur og miljøtiltak i skog behandles av kommunen. Kommunens tiltaksstrategi beskriver formål som prioriteres og gjeldene tilskuddssatser. Tilskudd innvilges fortløpende til tilskuddspotten er oppbrukt. For å søke om tilskudd kan du benytte skjema som finnes på Landbruksdirektoratets hjemmeside.

Her er link til skjema for å søke om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket

Det gis tilskudd til følgende skogkulturtiltak i Gjøvik kommune:
Ungskogpleie, markberedning, kunstig kvisting (lauv og furu), supplering (plantekjøp + plantearbeid) og ugrasrydding inntil 5 år etter planting.

For tilskuddssatser se Nytt fra Landbrukskontoret

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i landbruket - SMIL

Slik søker du:

 • Gå til siden www.altinn.no på internett
 • Logg deg inn med MinID, BankID eller lignende
 • Velg landbruksforetaket ditt som Aktør, eventuelt deg selv som privatperson dersom du søker om tilskudd til drenering som privatperson
 • Søk opp og velg skjemaet Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL).
 • Legg inn informasjon om tiltaket og last opp nødvendige vedlegg (kart er eksempelvis obligatorisk). 
 • Søknaden sendes automatisk til kommunen som landbrukseiendommen for tiltaket ligger i.

Du kan gi andre rett til å fylle ut søknadsskjemaet for deg. Det ordnes også inne på www.altinn.no. Snakk med dem først hvis det er aktuelt.

Formålet er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen. Fra 2015 er denne ordningen kun for de som er berettiget til produksjonstilskudd i jordbruket.

Prosjektene og tiltakene skal prioriteres ut fra lokale målsettinger og strategier. Søknadene behandles fortløpende av kommunen inntil årets midler er brukt opp.

SMIL-ordningen er fastsatt i Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (ekstern lenke)

Drenering av tidligere dyrket jord (grøfting)

Statlig tilskudd til drenering av jordbruksjord, avgrenset til systematisk grøfting, profilering og omgraving utgjør kr 2 000 pr dekar. Ved annen grøfting kan det gis kr 30 pr løpemeter grøft begrenset oppad til kr 2 000 pr dekar. Beregnet tilskudd under kr 3 000 pr søknad utbetales ikke.

Det blir også gitt et kommunalt grøftetilskudd i Gjøvik kommune.
Se Kommunal stimuleringspakke for jordbruket 2017-2022

Her finner du søknadsskjema for kommunalt tilskudd til drenering

Formålet med drenering er å øke kvaliteten på tidligere grøftet jordbruksjord - til fordel for både avlinger og miljø. Det er også et viktig ledd i å tilpasse jordbruket til et endret klima med mer nedbør.

 • Arealet må være tidligere grøftet og arbeidet må ikke være igangsatt.
 • Det må foreligge en godkjent grøfteplan før arbeidet settes i gang.
 • Vi utbetaler tilskudd etter at du har dokumentert at tiltaket er gjennomført og det foreligger et grøftekart.
 • Tiltaket må gjennomføres innen tre år fra da søknaden ble innvilget.

Tilskudd til drenering kan ikke gis der tiltaket medfører

 • vesentlig skade for annen eiendom og naturmangfold
 • vesentlig fare for flom og vannforurensning
 • fare for skade på automatisk fredede kulturminner

Slik søker du:

 • Gå til siden www.altinn.no på internett
 • Logg deg inn med MinID, BankID eller lignende
 • Velg landbruksforetaket ditt som Aktør, eventuelt deg selv som privatperson dersom du søker om tilskudd til drenering som privatperson
 • Søk opp og velg skjemaet Tilskudd til drenering i jordbruket.
 • Legg inn informasjon om tiltaket og last opp nødvendige vedlegg (kart er eksempelvis obligatorisk). 
 • Søknaden sendes automatisk til kommunen som landbrukseiendommen for tiltaket ligger i.

Du kan gi andre rett til å fylle ut søknadsskjemaet for deg. Det ordnes også inne på www.altinn.no. Snakk med dem først hvis det er aktuelt.

Mer informasjon finnes på Landbruksdirektoratets hjemmesider om drenering (ekstern lenke)

Innvilget tilskudd utbetales etter at tilskuddsmottaker har dokumentert at tiltaket er gjennomført. Tiltaket må gjennomføres innen tre år fra søknad ble innvilget. Kommunen og fylkesmannen kan foreta stedlig kontroll hos foretaket.

Bygdeutviklingsmidler (BU-ordningen)

Er du bonde og har behov for å investere i driftsbygning eller utvikle ny næring på gården? Da kan du få støtte gjennom fylkesvise bygdeutviklingsmidler. Det forutsettes at tiltaket er miljømessig forsvarlig.

Landbrukskontoret i kommunen kan bistå med søknader om støtte til tiltak som er prioritert i tråd med gjeldende landbrukspolitikk. Du kan få hjelp til utforming av søknad og orientering om mulighetene for finansiering.

For mer informasjon om hva som er prioriterte satsingsområder og hvilke krav som kan stilles til søknaden, se:

Velferdsordninger

Avløsing ved ferie og fritid

For avløsertilskudd ved ferie og fritid er søknadsfristen 15. oktober.

Avløserutgifter for de siste 3 månedene kan oppjusteres helt fram til 10. januar 2018. 

Landbruksdirektoratet har felles søknadsskjema for produksjonstilskudd og avløsertilskudd ved ferie og fritid:

Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid (ekstern lenke)

Ordningen skal gi dem som driver med husdyrproduksjon muligheten til å kunne få ferie og fritid ved å få tilskudd til å leie inn hjelp. Ordningen er hjemlet i Forskrift om tilskot til avløysing (ekstern lenke)

Avløsing ved sykdom mv.

For å søke om avløsing ved sykdom skal det brukes søknadsskjema SLF-151.

Her er link til skjema for avløsertilskudd ved sykdom (ekstern lenke)

Tilskuddet skal bidra til å finansiere avløsning i foretak med husdyrproduksjon eller helårs veksthusproduksjon når en som har næringsinntekt fra foretaket ikke kan delta i arbeidet som følge av sykdom mv. I onnetida fra den 15. april til 1. oktober, kan tilskuddet også finansiere avløsning i foretak med planteproduksjon og honningproduksjon.

Det kan ytes tilskudd ved sykdom, svangerskap og fødsel, ved følge av syke barn til sykehus/spesialist, eller dersom barnet har en kronisk sykdom og ved dødsfall. Her kan du lese mer om tilskuddene og krav til søker (ekstern lenke)

Avløsertilskuddet skal bidra til å dekke utgifter til lønn, feriepenger, arbeidsgiveravgift og avgiftspliktig kjøregodtgjørelse til avløseren. Ordningen er hjemlet i Forskrift om tilskot til avløysing (ekstern lenke)

Landbruksvikar

Gjøvik Avløserlag SA formidler landbruksvikartjenester for Gjøvik og Søndre Land kommune. Den kommunale landbruksvikarordningen ble avviklet fra januar 2008.

Her finner du mer opplysninger om Gjøvik Avløserlag SA (ekstern lenke)

Tidligpensjon for jordbrukere

Jordbrukere som har fylt 62 år og som har drevet jordbruk i minst 15 år, kan motta tidligpensjon. Det stilles krav til inntekt i en referanseperiode på fem år. Dette gjelder både næringsinntekt fra foretaket og annen inntekt. Fylkesmannen kan gi dispensasjon fra inntektskravene på noen områder. Det er også forutsatt at landbrukseiendommen er overdratt til ny eier. Ny eier kan ikke være ektefelle/samboer.

Her er link til mer informasjon om tidligpensjon på Landbruksdirektoratets sine nettsider (ekstern lenke)

Søknad
For å få tidligpensjon må det sendes søknad på skjema SLF-108 fastsatt av Landbruksdirektoratet. Skjemaet kan lastes ned fra www.slf.dep.no eller fås ved henvendelse til landbrukskontoret.

Vi kan svare deg på spørsmål om ordningen og gjøre en forhåndsvurdering.

Ordningen er hjemlet i Forskrift om tidligpensjon til jordbrukere (ekstern lenke)

Sist endret: 06.09.2018