Adressering

Gate-/vegnavn og adresser

Kommunen er ansvarlig for tildeling av offisielle adresser.
Med adresse menes et navn eller et vegnavn og et nummer som betegner en adresseenhet innenfor kommunen. En adresseenhet er et område, eiendom, bygning eller en bygningsdel.

Offisielle adresser tildeles bygninger som skal brukes til:
• boligformål
• fritidsformål
• næringsvirksomhet
• offentlig virksomhet

Gjøvik kommune har vedtekter for adressetildeling fra 1991 (revideres i 2019).

Slik tildeles gate/vegnavn

Hovedutvalget for areal, miljø og teknisk drift tildeler navn til gater/veger etter forutgående saksbehandling hos oppmålingsseksjonen. Det skal innhentes uttalelse fra Statens navnekonsulenttjeneste om skrivemåte i henhold til Lov om Stadnamn (ekstern lenke)

Det kan ikke klages på tildeling av vegnavn, men på husnummer og til hvilken veg eiendommen er adressert.

Slik tildeles adresser

En adresseenhet tildeles adresse til den gate/veg den har atkomst fra. Normalt tildeles adresser med partall på venstre og oddetall på høgre side av vegen, sett fra vegens startpunkt.

Utenfor tettbygd strøk gis det husnummer etter avstandsprinsippet, det vil si antall 10-meter fra vegens startpunkt til der atkomstvegen tar av fra hovedvegen. (eksempelvis atkomst til husnummer 1832 er cirka 18320 meter fra vegens startpunkt og på venstre side av vegen.)

Adresseveilederen (ekstern lenke) til Kartverket gir mer veiledning og bakgrunn til adressesystemet.

Bolignummer (bruksenhetsnummer)

Alle boliger har i tillegg til adresse også et bolignummer. I hus med flere boenheter har hver enhet eget bolignummer. Disse skal ha adressemerke med bolignummer plassert ved siden av døra. Adressemerket skal inneholde informasjon om boligens vegadresse, altså vegnavn og -nummer. I tillegg skal leilighetens bolignummer stå på. Det er eiers ansvar å merke boligen med adressemerke.

Hva betyr bolignummeret?
Har du bolignummer H0203, forteller det at leiligheten din ligger i andre hovedetasje og at den er nummer tre fra venstre. Alle eneboliger med én boenhet har bolignummer H0101, disse merkes ikke.
Les mer i Matrikkelforskriften (ekstern lenke)

Sist endret: 06.09.2018