Arealoverføring

Arealoverføring

Arealoverføring er overføring av areal mellom eiendommer med felles grense uten at arealet blir opprettet som en egen eiendom.

  • Det må foreligge tillatelse fra kommunen til arealoverføring etter plan- og bygningsloven og eventuelt jordloven.
  • Det må også foreligge nødvendige erklæringer om overdragelse av eiendomsrett, pantefrafall og konsesjoner for det aktuelle arealet.
  • For mindre endringer av areal (inntil 5 prosent) brukes grensejustering.

Før at arealoverføringen skal bli tinglyst og registrert i matrikkelen (eiendomsregistret) må det rekvireres en oppmålingsforettning, der grensepunktene blir satt ut i marka. (Søknadskjema som vedelegg)

Hvordan søker jeg om Arealoverføring

Fyll ut Søknadskjema for arealoverføring:Søknadskjema nr 5153 (ekstern lenke)

Se eksempel på ferdig utfylt skjema med veiledning.

Søknaden må være signert av eier (hjemmelshaver).

Fyll ut alle akuelle vedlegg til søknaden.

Vedlegg til søknad:

Vedlegg til Søknadsskjema
5153 

Forklaring til vedlegg

Gruppe B

Dispensjasjon

 

Gruppe C

Opplysninger gitt i nabovarsel

Kvittering for nabovarsel

Nabomerknader

Kommentarer til nabomerknader

Gruppe D

Situasjonsplan

Avkjøringsplan

 

Gruppe J

Rekvisisjon av oppmålingsforretning

  • For å få tinglyst og registrert eiendommen i matrikkelen (eiendoms registrert) må det rekvirers oppmålingsforretning. Oppmålingsforretning vil bli holdt etter at fradelingen er vedtatt.

  • Fyll ut Rekvisisjon av oppmålingsforretning (ekstern lenke).

    Utsatt oppmålingsforretning må begrunnes med egen søknad.

Gruppe Q

Andre vedlegg

  • Legg ved  eventuelle erklæringer eller avtaler om veirett, ledninger og nødvendig vedlikehold som går over andre eiendommer.

 

Øvrige vedlegg til søknaden

Ved arealoverføring mellom to eiendommer med ulik eiere:

Fyll ut og legg ved Erklæring om arealoverføring (ekstern lenke) 

Kravene til pantefrafall ved arealoverføring er de samme som ved sammenslåing av eiendommer. Grunnen til dette er å hindre prioritetskollisjoner mellom heftelser.

Les mer om sammenslåing og prioritet (ekstern lenke).

Hvis det er tinglyst en urådighet på den avgivende eiendom, må samtykke fra rettighetshaveren legges ved.

Ved arealoverføring mellom landbrukseiendommer må det gis samtykke etter jordlova §12 (ekstern lenke).

I slike tilfeller må konsesjon eller egenerklæring om konsesjonsfrihet følge søknaden.
Les mer om konsesjon og landbrukseiendom.

 

 

Søknad med vedlegg sendes kommunen.

Postadresse: Postboks 630, 2810, Gjøvik 

Gebyr

Denne tjenesten er gebyrbelagt, det tilkommer gebyr for saksbehandling, oppmåling og tinglysing. 

Priser for denne tjenesten finner du under: Teknisk og eiendom - Oppmåling

Sist endret: 18.01.2019